ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-11-2017
November 8, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-11-2017
November 24, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-11-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                             Πτολεμαΐδα 14-11-17

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                             Αριθμ. πρωτ. 40373

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Δευτέρα 20-11-2017 και ώρα 10:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης σχετικής με την αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας με τίτλο: “ΤΑΡΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ- CATERING’’
 2. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 34,40 ευρώ από τον  Κ.Α 00. 64 22. 0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.
 3. Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών, δυνάμει της υπ΄αρίθμ 31/2016 Διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.
 4. Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών, δυνάμει της υπ΄αρίθμ 13/2016 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.
 5. Έγκριση ή μη των πρακτικών της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου 24 τ.μ αριστερά και 24 τ.μ δεξιά της εισόδου εξερχόμενοι από την δυτική είσοδο του παλιού πάρκου προς την δημοτική βιβλιοθήκη, για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανοκίνητων-ηλεκτροκίνητων παιχνιδιών.
 6. Έγκριση ή μη των πρακτικών της αρχικής και επαναληπτικής φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων έκτασης 731,125 στρεμ. που βρίσκονται στην Τ.Κ. Ερμακιάς.
 7. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας τεχνικής αξιολόγησης και αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Εορδαίας και Ν.Π για τα έτη 2017-2018.
 8. Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018.
 9. Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018.
 10. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού για την ΄΄ Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας & των Νομικών Προσώπων του, για τα έτη 2017 – 2018’’.
 11. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π. για το έτος 2016». Ορισμός προσωρινού αναδόχου.
 12. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου και των Ν.Π.». Ορισμός προσωρινού αναδόχου.
 13. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 4000,00 ευρώ από τον ΚΑ 70. 66 92. 0002 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την προμήθεια ειδών διατροφής αδέσποτων ζώων.
 14. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : « Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου ΟΤ 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως.»,προϋπολογισμού 197.270,00 ευρώ ΣΑΕΠ ,συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.
 15. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 299.831,55 ευρώ ΣΑΕΠ ,συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.
 16. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού Αθλητικού Κέντρου ΕΑΚ και των Βοηθητικών χώρων», προϋπολογισμού 1.400.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ , συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.
 17. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας», προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ , συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο