ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-9-2017
September 25, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-10-2017
October 26, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-10-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                             Πτολεμαΐδα 29-9-2017

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                             Αριθμ. πρωτ. 34783

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Παρασκευή 6-10-2017 και ώρα 10:00π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.Εγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το  έργο : «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου (παιδικός σταθμός και κοιμητήρια)», αρ μελ 23/2017, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ, ψήφιση της σχετικής πίστωσης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.

2.Εγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το  έργο : «Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Κρυοβρυση της Τ.Κ. Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 21/2017, προϋπολογισμού 51.000,00 ευρώ, ψήφιση της σχετικής πίστωσης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού», αρ μελέτης 16/2016 με προϋπολογισμό 120.000,00 Ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ (50.000,00 ευρώ) & το υπόλοιπο από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (70.000,00 ευρώ).
 2. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και ανάθεση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση 3ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» , αρ. μελέτης 19/2017, προϋπολογισμού 2.501,38 ευρώ, ορισμός αναδόχου.
 3. Κατάρτιση όρων φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου 24 τ.μ. αριστερά και 24 τ.μ. δεξιά της εισόδου εξερχόμενοι από την δυτική είσοδο του Παλαιού Πάρκου για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανοκίνητων και ηλεκτροκίνητων παιχνιδιών.
 4. Κατάρτιση όρων φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αποθήκης επιφάνειας 3.600 τ.μ που βρίσκεται στον χώρο της πρωην ΑΕΒΑΛ.
 5. Κατάρτιση όρων φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση έκτασης 30.339 τ.μ., τμήματος του υπ’αριθμ 5 τεμ Τ.Κ.Ερμακιας , για εγκατάσταση ( ίδρυση και λειτουργία)  κτηνοτροφικών μονάδων πρόχειρων  καταλυμάτων.
 6. Εξουσιοδοτήσεις Νομικού Συμβούλου για υποθέσεις του Δήμου Εορδαίας
 7. Κατάρτιση όρων φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων έκτασης 731,125 στρεμ. που βρίσκονται στην Τ.Κ.Ερμακιας .
 8. Έγκριση και διάθεση πίστωσης από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.
 9. Εγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο Εορδαίας και στα Ν.Π. του , για τα έτη 2017-2018», προϋπολογισμού 57.645,82 ευρω, ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
 10. Εγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π. του », προϋπολογισμού 57.075,51 ευρω, ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
 11. Εγκριση του πρακτικού διενέργειας & τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών της ανοικτής επαναληπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών Προσώπων του», προϋπολογισμού 84.010,29 ευρώ.
 12. Εγκριση του πρακτικού της Επιτροπής και κατακύρωση της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας , ορισμός αναδόχου.
 13. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Κατασκευή στεγάστρου στο Μουσείο Πτολεμαΐδας», αρ μελ 9/2017, προϋπολογισμού 26.800,00 ευρω ( ΣΑΤΑ)
 14. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Ανακατασκευή πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ.Καρυοχωριου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», αρ μελ 10/2017, προϋπολογισμού 347.000,00 ευρω από πιστώσεις ΕΑΠ & Ιδιους Πόρους ( 226.420,47 & 120.579,53 αντίστοιχα)
 15. Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών του Δήμου Εορδαίας.
 16. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την: «Προμήθεια ετοίμου φαγητού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας , για το σχολικό έτος 2017-2018».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο