ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 13-12-2016
December 9, 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 30/12/2016
December 22, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 22/12/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 22-12-2016

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 46402

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                        

 

   ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη

της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας  την 22-12-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά :

  1. Ανάκληση ή μη της 170/2016 ΑΟΕ ως προς την διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της ακύρωσης της  307/2016  ΑΔΣ, σχετικά με την διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων.

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

 

Accessibility
Κλείσιμο