ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
July 10, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΕΥΤΕΡΑ 16-7-2018
July 13, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-7-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 13-7-2018

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 15177

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                        

 

 

   ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη

της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10)

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας  την 13-7-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά :

  1. Έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας της ανάθεσης, με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ 2(γ) του αρ 32 του Ν4412/2016, για το έργο : «Κατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας.», αριθμ. μελ.9/2018, προϋπολογισμού 32.750,00 ευρώ. Λήψη σχετικής απόφασης για την κατακύρωση της ανάθεσης του έργου.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για την άμεση διαχείριση και αντιμετώπιση των συνεπειών από καταστροφές που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στα Κοιμητηρια της Τ.Κ. Εμπορίου, σχετ η υπ’αριθμ 228911/316/9-5-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας  .

 

 

 

 

 Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Accessibility
Κλείσιμο