ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2020 (ΓΕΝ. 1999) ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
December 20, 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΦΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017”
December 22, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2020 (ΓΕΝ. 1999) ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Πτολεμαΐδα 20/12/2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                           Αρ. πρωτ: 45753

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ     ΤΥΠΟΥ

                                                 

 Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2020 (γεν. 1999), για κατάθεση Δελτίου Απογραφής.

 

Όλοι οι άρρενες γεννηθέντες το έτος 1999 είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν Δελτίο Απογραφής στο Στρατολογικό Γραφείο Κοζάνης ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, από την Δευτέρα 02 Ιανουαρίου 2017 μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.

Οι στρατεύσιμοι μπορούν να προσέλθουν στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ( ΚΕΠ) ανεξάρτητα με την δημοτική ενότητα εγγραφής τους στα μητρώα αρρένων.

Κατά την προσέλευση τους, θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών

  • φωτοτυπία των δύο όψεων της ταυτότητας, ή ελληνικού διαβατηρίου
  • Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr

 η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων (ΑΔΤ- ΑΦΜ-ΑΜΚΑ) είναι υποχρεωτική

  • Οι διαμένοντες στο εξωτερικό θα απογραφούν στις αρμόδιες προξενικές αρχές μέσω του δικτυακού τόπου ( www.stratologia.gr), υποχρεούμενοι να προσκομίσουν, εφόσον δεν διαθέτουν κάποιο από αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα της ταυτοπροσωπίας τους.
  • Για την επίτευξη ταχύτερης και πληρέστερης επικοινωνίας, οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιούν κατά την κατάθεση Δελτίου απογραφής την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail).
  • Όσοι έχουν προβλήματα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις από τις οποίες θα περιγράφετε με σαφήνεια η πάθηση.
  • Οι στρατεύσιμοι μπορούν να εκτυπώνουν από τη Δικτυακή Πύλη των Στρατολογικών Υπηρεσιών (www.stratologia .gr) Αποδεικτικό Κατάθεσης ΔΑ πληκτρολογώντας τον στρατιωτικό τους αριθμό ή τον αριθμό του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας τους.

Όσοι δεν τηρούν τις ως άνω υποχρεώσεις τους, υπέχουν τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις:

  • Ενός (1) μηνός, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του δελτίου απογραφής.
  • Δύο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής δελτίου απογραφής
  • Τριών (3) μηνών. Σε περίπτωση αναγραφής στο δελτίο απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις να απευθύνεστε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, στο Στρατολογικό Γραφείο Κοζάνης στο τηλ. 2461 3 50710, 50709, 50702 ή στο Δημαρχείο –Τμήμα Μητρώου Αρρένων.

 

Ο Αντιδήμαρχος Εορδαίας

 

Κοκκινίδης Γεώργιος

Accessibility
Κλείσιμο