ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ- ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
December 2, 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
December 5, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ:  2-12-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 44216

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες :Π. Κεσίδου. Ε. Δεπάστα

Τηλ. /Fax: 2463350113

Email: grprom1@ptolemaida.gr

       

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

      Ο Δήμος Εορδαίας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση της παροχής υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου.    Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους , όπως υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή  στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου , μέχρι την Παρασκευή 9/12/2016 και ώρα  10:00 π.μ. .

         Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης προβλέπεται να  ανέλθει στο ποσό των 1.227,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού  του Δήμου Εορδαίας για το έτος 2016.

         Η προμήθεια  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .

   Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη  τιμή  στο σύνολο  .

Μαζί με την προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

α. ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016):

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Δωροδοκία, Απάτη, Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

β. ότι δεν έχουν  αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

Οι ενδιαφερόμενοι για την τεχνική περιγραφή και το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, email:grprom1@ptolemaida.gr και Τηλ : 2463350113, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο