ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”
August 29, 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ:” ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ”
September 12, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Πτολεμαΐδα: 29/08/2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                               Αριθ.Πρωτ: 18008

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες :Π. Κεσίδου. Ε. Δεπάστα

Τηλ. /Fax: 246 335 01 13

Email: grprom@ptolemaida.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στις «Εργασίες τοποθέτησης , σύνδεσης και καλής λειτουργίας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο χώρο τέλεσης της Εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας»  , με την διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο  , σύμφωνα με την 168/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  .Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στα 13.629,29 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α.

Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους , στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους  έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6117.0022 και έχει εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης με αριθμ. 385/26-1-2018 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

      Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

      Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την 1844/22-1-2018 Απόφαση Δημάρχου  , την 26/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , και τον Ν.4412/2016.

        Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές ,στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.)
  2. Φορολογική ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι λάβατε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκδοθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
  5. Οικονομική προσφορά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την Τρίτη  04-09 -2018  και ώρα 11.00π.μ.  στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15 Πτολεμαΐδα.

Για πληροφορίες και την τεχνική περιγραφή της προμήθειας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Κεσίδου Παρασκευή και κ. Δεπάστα Ευαγγελία, τηλέφωνο-φαξ 246 335 01 13 email:grprom@ptolemaida.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο