ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΦΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2020 (ΓΕΝ. 1999) ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
December 20, 2016
ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΔΑΚ) ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
December 22, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΦΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πτολεμαΐδα:  22-12-2016   

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                            Αριθ.Πρωτ:    46391   

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση:        25ης Μαρτίου 15

Ταχ.Κώδικας :   50200

Πληροφορίες :  Κεσίδου Π., Δεπάστα Ε.

Τηλέφωνο:  2463350113

           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

      Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών    με τίτλο «Υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων -μηχανημάτων του Δήμου Εορδαίας για το έτος 2017» , με την διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο  , σύμφωνα με την 192/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στα 18.600,00 ευρώ .

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την υποχρεωτική ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου σύμφωνα με τις καλύψεις που αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών .

Προσόντα ενδιαφερομένων  

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/82 όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

α. ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016):Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Δωροδοκία, Απάτη, Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.( Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.)

β. ότι δεν έχουν  αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

  1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης.
  2. Οι συμμετέχουσες εταιρείες στο διαγωνισμό, θα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, έγγραφο της Δ/νσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Απολογιστικής του Υπ. Εμπορίου ή της Τράπεζας της Ελλάδος το οποίο θα πιστοποιεί την άδεια σύστασης της εταιρείας και ότι τηρεί τους κανόνες περί τεχνικών αποθεμάτων και περιθωρίων φερεγγυότητας , με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης.
  3. Βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης στην οποία θα βεβαιώνεται ότι υπάρχει αντιπρόσωπος ή πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων, ασφαλιστικός σύμβουλος κλπ. με έδρα το Νομό Κοζάνης και ότι ο συγκεκριμένος αντιπρόσωπος ή πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων, ασφαλιστικός σύμβουλος κλπ. θα αναλάβει τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε υποθέσεως αφορά το ασφαλισμένο όχημα του Δήμου Εορδαίας σε περίπτωση ατυχήματος. Μαζί με τη βεβαίωση θα υποβληθεί τουλάχιστον μία υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής τοπικού αντιπροσώπου στο Νομό Κοζάνης ο οποίος θα αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε υποθέσεως σε περίπτωση εμπλοκής ασφαλισμένου οχήματος του Δήμου Εορδαίας.
  1. Οικονομική προσφορά .  Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα της μελέτης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την Τετάρτη  28-12-2016 και ώρα 12:00 π.μ.  στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15 Πτολεμαΐδα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν άμεσα από την υπηρεσία για το αποτέλεσμα της διαδικασίας και ο τελικός μειοδότης θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ποινικά μητρώα, φορολογική –ασφαλιστική ενημερότητα), πριν την ανάθεση των υπηρεσιών και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Για πληροφορίες και την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Κεσίδου Παρασκευή και κ. Δεπάστα Ευαγγελία, τηλέφωνο-φαξ 2463350113 email:grprom1@ptolemaida.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο