ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΑΣ ΤΡΟΦΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
March 13, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
April 1, 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                   Πτολεμαΐδα ,13- 03-2019

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                                         Αριθμ.πρωτ: 5419

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών                                                                               ΑΔΑ: ΩΟΔΚΩΡ6-40Α

Aρ. Μελ. :   21/2018

“ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • Ο Δήμος Εορδαίας, προκηρύσσει ανοικτή συνοπτική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» με προϋπολογισμό 71.260,93 ευρώ με ΦΠΑ24%.
 1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α. Χωματουργικά, Σήμανση ασφάλισηκ.λ.π., Β. Κατασκευές από σκυρόδεμα, Γ. Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις-Δίκτυα, συσκευές δικτύων σωληνώσεων κ.τ.λ.

2.Ταξινόμηση του έργου κατά CPV : 45240000-1 ΚΩΔ NUTS EL531

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.ptolemaida.gr), ενώ μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς από το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, το οποίο χορηγείται μέχρι μια ημέρα πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δηλαδή έως και την Τετάρτη 27-3-2019.
 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28 – 03 -2019 και ώρα 10:00 π.μ (ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Εορδαίας (1ο χιλ. Πτολεμαΐδας –Ασβεστόπετρας), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
 3. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό(%) , σε έντυπο της υπηρεσίας ,σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2 α) του ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ( χαμηλότερη προσφορά).
 4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς, ήτοι:
 5. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η  υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. 2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

6.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 • Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΑΠ & ΣΑΤΑ με Κ.Α 25.7312.0103 προϋπολογισμού οικ έτους 2019. Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις και προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Χρόνος ισχύος των προσφορών 6 μήνες.
 1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 120 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας.

Ο Δήμαρχος

 

         Σάββας Ζαμανίδης

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 (.zip)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 (.zip)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (.pdf)

Accessibility
Κλείσιμο