ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ

ΦΑΝΕΡΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
November 20, 2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018
November 30, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 6Ο8ΝΩΡ6-Υ7Λ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ

http://www.eprocurement.gov.gr/

Επιλογή: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Δημόσια Έργα/ Αναζήτηση Διαγωνισμών

Δημοσίων Έργων

ΑΑ Συστήματος : 78555

Accessibility
Κλείσιμο