ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ:” ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ”
August 29, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ:” ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ”

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

” ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΑΪΔΑΣ “


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΔΑ: ΩΨΗΣΩΡ6-893

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ

http://www.eprocurement.gov.gr/

Επιλογή: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Δημόσια Έργα/ Αναζήτηση Διαγωνισμών

Δημοσίων Έργων

ΑΑ Συστήματος : 76041

Accessibility
Κλείσιμο