ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018
July 6, 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: “ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019”
July 9, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

“ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ”

 

Πτολεμαϊδα 9-7-2018

Αριθμ.πρωτ: 14810

                    ΑΔΑ: 6ΣΙ7ΩΡ6-0Υ5

ΕΡΓΟ: « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 541 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-Α.Π.Χ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/θμιας & Β/θμιας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.000,00 ΕΥΡΩ

KA: 7331.0124

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • Ο Δήμος Εορδαίας, προκηρύσσει ανοικτή συνοπτική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου ««ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» με προϋπολογισμό 73.000,00 ευρω με ΦΠΑ24% Φ.Π.Α.
 • Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ανακατασκευή στέγης, τοποθέτηση τεντών
 • Ταξινόμηση του έργου κατά CPV : 45214220-8ΚΩΔ NUTS EL531
 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.ptolemaida.gr), ενώ μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς από το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, το οποίο χορηγείται μέχρι μια ημέρα πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δηλαδή έως και την Δευτέρα 23-7-2018.
 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 24-7-2018 και ώρα 10:00 π.μ (ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Εορδαίας (1ο χιλ. Πτολεμαΐδας –Ασβεστόπετρας), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
 3. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σε έντυπο της υπηρεσίας ,σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ( χαμηλότερη προσφορά).
 4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς, ήτοι:
 5. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΟΚΟΔΟΜΙΚΑ (OIK), εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένες σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η  υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. 2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

6.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
 • Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-Α.Π.Χ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/θμιας & Β/θμιας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με Κ.Α 69.7331.0124 προϋπολογισμού οικ έτους 2018. Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις και προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Χρόνος ισχύος των προσφορών 6 μήνες.
 1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 80 ημερες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας.

 

Ο Δήμαρχος

Σάββας Ζαμανίδης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Accessibility
Κλείσιμο