Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου :” Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας – Β’ φάση”

Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Πτολεμαϊδας”
May 26, 2021
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την “Προμήθεια κάδων για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων”
May 26, 2021

Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου :” Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας – Β’ φάση”

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
 ” Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας – Β’ φάση”

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 9Τ2ΟΩΡ6-2Ψ7

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ

http://www.eprocurement.gov.gr/

Επιλογή: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Δημόσια Έργα/ Αναζήτηση Διαγωνισμών Έργων

ΑΑ Συστήματος : 181040

Accessibility
Κλείσιμο