Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νέου Κομάνου”

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου 60τμ και περιβάλλοντα χώρου 200 τμ που βρίσκεται στο Πάρκο Μελανοφρύδη
December 28, 2020
Δ.Ε.Υ.Α.Ε. – Ηλεκτρονικός διαγωνισμός έργου ” Αποκατάσταση τομών ασφαλτικού οδοστρώματος στα διοικητικά όρια του Δ.Δ. Εορδαίας”
January 4, 2021

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νέου Κομάνου”

Ανοικτός Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός έργου:

” Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νέου Κομάνου”

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: ΩΥΟ4ΩΡ6-9ΧΞ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ

http://www.promitheus.gov.gr

Επιλογή : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  – Δημόσια Έργα / Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων

ΑΑ Συστήματος : 95110

Accessibility
Κλείσιμο