ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΡΜΑΚΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»
September 29, 2017
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
October 18, 2017

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΡΜΑΚΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Πτολεμαΐδα  11/10/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Αριθμ. πρωτ:36103

ΔΗΜΟΣ  EOΡΔΑΙΑΣ                                                              ΑΔΑ: 6Λ93ΩΡ6-39Ψ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε φανερή-προφορική-πλειοδοτική δημοπρασία και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ.      183/2017 απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 278/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση 731,125 στρεμμάτων αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Ερμακιάς.

Η δημοπρασία φανερή-προφορική-πλειοδοτική θα διενεργηθεί στις 24/10/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου Τ.Κ.Ερμακιάς, ενώ επαναληπτική αυτής θα διενεργηθεί στις 31/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ , εάν δεν παρουσιαστεί κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια για τις καλλιεργητικές περιόδους 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020,2020-2021.

Όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 10,00 € ανά στρέμμα για κάθε καλλιεργητική περίοδο.

 Για να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:

  1. Εγγύηση συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του ΤΠΚΔ για παρακατάθεση σ΄αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή από αυτόν που ενεργεί για λογαριασμό του ίση με το 1/10 του ανωτέρω ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς για ένα έτος (1) για τα στρέμματα που θα συμμετέχουν.
  2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Δημοτική ενημερότητα από την Ταμιακή Υπηρεσία  του Δήμου των συμμετεχόντων και των εγγυητών τους.

Ο τελευταίος πλειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, αρμόδιοι υπάλληλοι  Σιταρίδης Ι. –  Τσακμάκη Α.,  τηλ. 246 335 01 10 και στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ερμακιάς κ. Σακελλάρης Δ., τηλ 69 459 888 21.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 183/2017 ΑΔΑ: 6ΧΜΩΩΡ6-ΡΥ7

Accessibility
Κλείσιμο