ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΡΜΑΚΙΑΣ
October 11, 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
October 19, 2017

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Πτολεμαϊδα 18-10-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                              Αριθμ. πρωτ: 36876

ΔΗΜΟΣ  EOΡΔΑΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική-φανερή-προφορική- δημοπρασία και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ. 170/2017 απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 280/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου 24 τ.μ αριστερά και 24 τ.μ δεξιά της εισόδου εξερχόμενοι από την δυτική είσοδο του παλιού πάρκου προς την δημοτική βιβλιοθήκη, για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανοκίνητων-ηλεκτροκίνητων παιχνιδιών, στην Πτολεμαίδα.

Η δημοπρασία πλειοδοτική-φανερή-προφορική, θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Πτολεμαϊδας(Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), Δ/νση 25ης Μαρτίου 15, στις 31-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας, όπως ορίστηκε με τις  373/2014 & 270/2017 Α.Δ.Σ, ενώ επαναληπτική αυτής θα επαναληφθεί οίκοθεν υπό του Δημάρχου Εορδαίας, εάν δεν παρουσιάσθη κατ’ αυτήν πλειοδότης, ενώ   θα γνωστοποιηθεί δια περιληπτικής διακηρύξεως πέντε (5) τουλάχιστον ήμερες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας

Η μίσθωση ισχύει  για τρία ημερολογιακά (3) έτη από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 48,65ευρώ/τ.μ. ετησίως.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω:

  • Εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς για ένα έτος, ήτοι  116,76 ευρώ αναγνωρισμένης Τράπεζας η βεβαίωση του ΤΠΚΔ για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασίας ή απ’ αυτόν που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, για κάθε τμήμα που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να συμμετέχουν.
  • O τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης
  • Βεβαίωση μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου του  ί δ ι ο υ  και του ε γ γ υ η τ ή   τ ου.

4)Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ιδίου και του εγγυητή του

5) Υπεύθυνη δήλωση από τους ενδιαφερόμενους ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται ετησίως εφάπαξ το αργότερο μέχρι 31 Μαϊου κάθε έτους, ενώ για   τον   πρώτο χρόνο θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του συμφωνητικού.

Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, στους αρμόδιους υπαλλήλους κ. Σιταρίδη Ιωάννη-κα. Τσακμάκη Αναστασία, τηλ. 246 335 01 10.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: Ω2ΩΓΩΡ6-ΒΞΨ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 170/2017 ΑΔΑ: ΩΠ8ΡΩΡ6-Η3Μ

Accessibility
Κλείσιμο