ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠ΄ΑΡΊΘΜ 8 & 9 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
June 28, 2018
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΕΚ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ
June 29, 2018

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠ΄ΑΡΊΘΜ 8 & 9 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Πτολεμαΐδα 29-6-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                     Αριθμ. πρωτ: 14242

ΔΗΜΟΣ  EOΡΔΑΙΑΣ                                                                                                 ΑΔΑ: 611ΠΩΡ6-ΞΣ4

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε φανερή-προφορική- πλειοδοτική δημοπρασία και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ. 93/2018 απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 141/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση των υπ΄αρίθμ 8 & 9 καταστημάτων του Εμπορικού Πολύκεντρου Πτολεμαϊδας, 63,84 τ.μ & 57,46 τ.μ αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του Π.Δ/τος 270/81 «Περί διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» , τις διατάξεις του Ν 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική μ’ αυτά διάταξη και συγκεκριμένα:

Η δημοπρασία θα είναι φανερή –προφορική- πλειοδοτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του Π.Δ/τος 270/81 «Περί διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» , τις διατάξεις του Ν 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική μ’ αυτά διάταξη και θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 10/7/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (άρθρο 2 παρ.1 ΠΔ 270/81).

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές, ενώ για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , όπως αυτή ορίσθηκε με τις  373/2014  & 270/2017 ΑΔΣ, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Η δημοπρασία αφορά την εκμίσθωση καταστημάτων και συγκεκριμένα των υπ΄αρίθμ 8 & 9 καταστημάτων του Εμπορικού Πολύκεντρου Πτολεμαϊδας, 63,84 τ.μ & 57,46 τ.μ αντίστοιχα ,τα οποία θα εκμισθωθούν ως ενιαία.

Η δημοπρασία θα επαναληφθεί οίκοθεν από τον Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν πλειοδότης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενεργείας της δημοπρασίας.

Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. (άρθρο 5 παρ.6 και 7 ΠΔ 270/81)

Η Οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την κατακύρωση της δημοπρασίας. Το αποτέλεσμα της εγκρίνεται από την οικεία Περιφέρεια. Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του υποχρεούνται να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις με εκκίνηση την 27-8-2018, εκτός και εάν η έγκριση αυτών από την οικεία Περιφέρεια είναι μεταγενέστερη οπότε θα εκκινηθούν από την ημέρα υπογραφής αυτών μεταξύ του Δήμου του πλειοδότη και του εγγυητή αυτού. (άρθρο 5 παρ.8. άρθρο 6 παρ.2 ΠΔ 270/81 και άρθρο 72 Ν.3852/2010).

Το τίμημα – όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 1.000,00 ευρώ μηνιαίως, εκ των οποίων το 52,6% του τιμήματος αφορά την εκμίσθωση του υπ΄αρίθμ 8 καταστήματος και το 47,4% την εκμίσθωση του υπ΄αρίθμ 9 καταστήματος.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα ισχύει για το διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του πλειοδότη για τρία (3) συν τρία  (3) χρόνια.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να πληροί τα κάτωθι:

  1. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην δημοπρασία χρεοφειλέτη (στον Δήμο Εορδαίας).

Γι’αυτόν τον λόγο θα προσκομίζονται σχετικές βεβαιώσεις από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Εορδαίας.

  1. Ως εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία των δυο προαναφερθέντων καταστημάτων θα προσκομίζεται, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς για ένα έτος, ήτοι 1.200,00 ευρώ, η οποία θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με νέα για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ύψους 10% επί του συνολικού τιμήματος που θα επιτευχθεί για ένα τουλάχιστον έτος.
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της φανερής- προφορικής-πλειοδοτικής δημοπρασίας, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και έχει πλήρη γνώση για την πραγματική κατάσταση των υπ΄αρίθμ 8 & 9 καταστημάτων του Εμπορικού Πολύκεντρου Πτολεμαϊδας 63,84 τ.μ & 57,46 τ.μ αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποκλείεται η συμμετοχή του στη δημοπρασία.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται πριν την έναρξη των προσφορών.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων των συμβάσεων, δίχως το δικαίωμα της διαιρέσεων ή διηζήσεως και ο οποίος θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσει:

Α) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Β) Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας

διαφορετικά δεν δικαιούται να συμμετέχει στη δημοπρασία ως εγγυητής

Ο πλειοδότης βαρύνεται με τις δαπάνες ύδρευσης- αποχέτευσης- ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π του μισθίου.

Το χαρτόσημο και ο ΟΓΑ χαρτοσήμου κ.λ.π, βαρύνουν τον πλειοδότη.

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση των παρόντων απαγορεύεται απολύτως.

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δημου Εορδαιας.

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας www.ptolemaida.gr.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

(Διεύθυνση 25ης Μαρτιου 15, Τηλέφωνο 246 335 01 10 – 140 ).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο