ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΡΜΑΚΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
November 8, 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ”
November 13, 2017

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΡΜΑΚΙΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Πτολεμαϊδα 10-11-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Αριθμ. πρωτ: 39966

ΔΗΜΟΣ  EOΡΔΑΙΑΣ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

   Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική-φανερή-προφορική- δημοπρασία και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ. 172/2017 απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 262/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση εκτάσεων  του υπ’αριθμ 5 τεμ Τ.Κ.Ερμακιας  , για την ανέγερση σταυλικων εγκαταστάσεων ( πρόχειρων καταλυμάτων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ 270/81.

Η δημοπρασία  θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Εορδαίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις  28-11-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ , από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας, η οποία έχει συσταθεί με τις  373/2014 & 270/2017 Α.Δ.Σ αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας, ενώ επαναληπτική αυτής θα επαναληφθεί οίκοθεν υπό του Δημάρχου Εορδαίας, εάν δεν παρουσιάσθη κατ’ αυτήν πλειοδότης, ενώ θα γνωστοποιηθεί δια περιληπτικής διακηρύξεως πέντε (5) τουλάχιστον ήμερες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κτηνοτρόφοι δημότες του Δήμου Εορδαίας, κάτοικοι ΤΚ Ερμακιας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι κάτοικοι ΤΚ Ερμακιας, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Δημότες Δήμου Εορδαίας, κάτοικοι οποιασδήποτε Τοπικής Κοινότητας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι Δημότες Δήμου Εορδαίας, τότε η δημοπρασία κηρύσσεται άγονη και επαναλαμβάνεται σε νέα ημερομηνία.

Σημειώνεται πως οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία δεν πρέπει να έχουν στην κατοχή τους άλλη μισθωμένη ή αγορασμένη δημοτική ή δημόσια έκταση για εγκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων (απαιτείται η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης).

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην δημοπρασία χρεωφειλέτη (στον Δήμο), του ιδίου ή του/της συζύγου του ή τέκνου αυτού (εκτός αν το τέκνο διαθέτει δική του αγροτική εκμετάλλευση που προκύπτει από την φορολογική του δήλωση). Γι’αυτόν τον λόγο θα προσκομίζονται σχετικές βεβαιώσεις από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Εορδαιας.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη  αρχομένης από την ημέρα υπογραφής της συμβάσεως ,με δυνατότητα παράτασης, άλλα δέκα (10) έτη κατόπιν σχετικής αίτησης του μισθωτή  με επικαιροποιημένη αναπροσαρμογή της τιμής. Η παράταση της διάρκειας μίσθωσης θα γίνει κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Δήμου.

Το μίσθωμα των ετών των επόμενων του δευτέρου έτους, θα αναπροσαρμόζεται ετησίως πέντε επί τοις εκατό (5%) επί της μισθωτικής αξίας του ακινήτου του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους.

Το μίσθωμα για κάθε προαναφερόμενη έκταση ορίζεται σε 10,00 €/στρέμμα ετησίως, δηλαδή 60,00 ευρώ ετησίως έκαστο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:

  1. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
  2. Ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ΄ αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που να αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και τούτο υπολογιζομένου επί του συνόλου των ετών (25) της μισθώσεως, ήτοι 150,00 ευρώ, η οποία θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με νέα για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ύψους 10% επί του συνολικού μισθώματος που θα επιτευχθεί για όλη της διάρκεια της εκμίσθωσης.
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και έχει πλήρη γνώση για την πραγματική κατάσταση του μισθίου. Σημειώνεται ότι η εκ των υστέρων επίκληση άγνοιας της πραγματικής κατάστασης του μισθίου, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή.
  5. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν οφείλει από οποιαδήποτε αιτία προς τον Δήμο.
  6. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, δίχως το δικαίωμα της διαιρέσεων ή διηζήσεως και ο οποίος θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσει:

Α) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Β) Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας

διαφορετικά δεν δικαιούται να συμμετέχει στη δημοπρασία ως εγγυητής.

      Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διεύθυνση 25ης Μαρτιου 15, Τηλέφωνο 246 335 01 10 – 246 335 01 140 )

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: ΩΑΟΡΩΡ6-54Τ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 172/2017 ΑΔΑ: 6ΩΟΕΩΡ6-ΨΞΧ

Accessibility
Κλείσιμο