Περιληπτική Διακήρυξη για την “Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ Πτολεμαϊδας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Κεφαλής Κλαδέματος”
May 22, 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ” Προμήθεια υλικών για το αρδευτικό Δίκτυο Τ.Κ. Κομνηνών”
May 25, 2020

Περιληπτική Διακήρυξη για την “Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ Πτολεμαϊδας”

Περιληπτική Διακήρυξη για την

“Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ Πτολεμαϊδας”

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         ΑΔΑ: 6ΥΞ0ΩΡ6-Ν27

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                               Πτολεμαίδα 25-5-2020

                                                                                                            Αριθμ Πρωτ 9682

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ KEΠ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

  Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε δημοπρασία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ. 100/2020 απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ 28-2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Εορδαίας, για την στέγαση του KEΠ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ.

 Το προσφερόμενο ακίνητο, θα πρέπει:

  1. να βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής που περικλείεται από τις εξης οδους: την Βασ. Σοφίας πάνω από το ύψος της γωνίας της οδού Πόντου , Σουλίου , Αγ. Τρύφωνος , Καυκάσου  μέχρι και την γωνιά της με την Πόντου. 2. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να είναι ισόγειο με εμβαδόν 150 τ.μ. και άνω , να διαθέτει πατάρι 70 τ.μ. και άνω καθώς και υπόγειο χώρο  250 τ.μ. και άνω.

 Η δημοπρασία θα διενεργηθεί δημόσια με μειοδοτικό φανερό και προφορικό διαγωνισμό σε δύο φάσεις ως εξής :

Α’ ΦΑΣΗ. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας την προσφορά τους έως τις 15-6-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ (λήξη επίδοσης προσφορών). Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία ( εκτός φακέλου ) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Εορδαίας , υπόψη της γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας ,προκειμένου να λάβει  αριθμό πρωτοκόλλου .  Στη συνέχεια η γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής  τις αποστέλλει στην Επιτροπή εκτίμησης- εκποίησης ακίνητου, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή  συντάσσει την σχετική έκθεση καταλληλότητας , εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των σφραγισμένων φακέλων με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στη γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής , η οποία την κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Επίσης η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου γίνεται από την επιτροπή του αρ 7 του Π.Δ. 270/81  , ώστε να καθορισθεί η ανώτερη προσφορά του μισθώματος.

Β’ ΦΑΣΗ. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό επίδοσης, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης ( αρ 5 παρ 4 Π.Δ.270/81). Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.(αρ. 5 παρ. 6 και 7 Π.Δ.270/81).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της Α’ & Β’ Φάσης  αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη , η οποία χορηγείται στους ενδιαφερομένους από το γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη αρχομένης από την ημέρα εγκατάστασης του ΚΕΠ Πτολεμαΐδας στο ακίνητο  και παρατείνεται, με συναίνεση του εκμισθωτή, μία ή και περισσότερες φορές, ανά τριετία και για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση δωδεκαετίας από το χρόνο έναρξης της αρχικής μίσθωσης. (παρ. 1α  άρθρου 3 του Ν. 3613/07)

   Περίληψη της Διακήρυξης  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας www.ptolemaida.gr  και θα δημοσιευθεί σε μια ημερησία εφημερίδα τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, του Δήμου Εορδαίας καθώς και ανάρτησή της στο πρόγραμμα Διαύγεια. Τα έξοδα δημοσίευσης και της τυχόν επαναληπτικής βαρύνουν τον Δήμο Εορδαίας (16877/17-6-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ.)

  Επανάληψη της δημοπρασίας:

  1. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν μειοδότης.
  2. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στις διατάξεις του αρ 6 του Π.Δ.270/81

    Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Εορδαίας, πληρ: Α.Τσακμακη – Α.Μυλωνα, στα τηλέφωνα 246 335 01 40 – 246 335 01 10 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΕΠ

Ο Δήμαρχος Εορδαιας

Παναγιώτης Ν.Πλακεντάς

 

Accessibility
Κλείσιμο