Πίνακες Κατάταξης ΣΟΧ 1/2022 Δήμου Εορδαίας

Ορισμός Άμισθου Ειδικού Συνεργάτη
April 7, 2022
Επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη της φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασία για την εκμίσθωση του κοινοτικού καταστήματος στην κοινότητα Ολυμπιάδας
April 8, 2022

Πίνακες Κατάταξης ΣΟΧ 1/2022 Δήμου Εορδαίας

ptolemaios

 

Ανακοίνωση Υπ. Αριθμ. 4127/24-2-2022

ΣΟΧ 1/2022

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ     ΑΔΑ: 6Κ5ΤΩΡ6-ΕΙΡ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ     ΑΔΑ: 9Γ2ΔΩΡ6-ΘΣ0

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    ΑΔΑ : Ω3ΞΝΩΡ6-Δ5Σ

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ      ΑΔΑ: ΨΟΤΩΩΡ6-ΘΦΒ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     ΑΔΑ: Ω3ΡΓΩΡ6-Φ4Η

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ    ΑΔΑ: 9ΗΜΗΩΡ6-ΑΥΖ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ/ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ   ΑΔΑ: ΨΗΘΨΩΡ6-ΚΓΠ

Accessibility
Κλείσιμο