Ορισμός και λειτουργία παράλληλης υπαίθριας αγοράς Δήμου Εορδαίας

ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.: Πρακτικό αξιολόγησης για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού ΙΔΟΧ στο Δημοτικό Ωδείο – Ανακοινώσεις υπ’αριθμ. 979/17-08-20 και 980/17-08-20
September 10, 2020
Κ.Ε.Δ.Ε. – Πρακτικό αξιολόγησης Καλλιτεχνικού – Διδακτικού Προσωπικού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 360/30-7-2020 προκήρυξη
September 28, 2020

Ορισμός και λειτουργία παράλληλης υπαίθριας αγοράς Δήμου Εορδαίας

ptolemaios

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Δημάρχου
Τηλέφωνο : +30 246 335 01 00
Fax : +30 246 335 01 50
E-Mail: grdhmarxou@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα,  09-09-2020

Αρ. Πρωτ. 18564

Αρ. Απόφ. Δημάρχου 537

ΑΔΑ Απόφασης : Ω6ΟΖΩΡ6-600

Απόφαση

Θέμα: Ορισμός  και λειτουργία παράλληλης υπαίθριας αγοράς Δήμου Εορδαίας.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Έχοντας  υπόψη :

  1. Τη µε αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ.23451/07-04-2020(ΦΕΚ 1210Β΄07-04-2020)
  2. Το Ν. 4497/2017(ΦΕΚ 171Α΄13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
  3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ́/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Το άρθρο 8 του Ν.4682/3-4-2020 «Κύρωση : α) της από 25-2-2020 Π.Ν.Π «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»(Α΄ 42), β) της από 11-3-2020 Π.Ν.Π «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55) και γ) της από 14-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄64) και άλλες διατάξεις.
  5. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς στο πλαίσιο της λήψης των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου της διασποράς κορωνοϊού COVID-19.
  6. Την υπ αρίθμ. 111/2020 με ΑΔΑ:692ΟΩΡ6-5ΟΨ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.
  7. Την υπ’ αριθµ. 93035/8-9-2020 Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή µε θέμα: «Καθορισμός νέων χώρων λειτουργίας παράλληλης αγοράς του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171) του Δήμου Εορδαίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 Την λειτουργία της παράλληλης αγοράς με την νυν υπαίθρια λαϊκή αγορά, η οποία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά επί της οδού Δημοκρατίας και τις ίδιες ώρες λειτουργίας με την νυν υπαίθρια λαϊκή αγορά.

  • Η λειτουργία της παράλληλης λαϊκής αγοράς µε την καθιερωμένη υπαίθρια λαϊκή αγορά γίνεται προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, η επάρκεια των αγαθών, καθώς και η ασφαλής πρόσβαση των καταναλωτών και θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη από 07:00 π.µ. έως 15:00 µ.µ. για το χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την έκδοση της παρούσας Απόφασης.
  • Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας και θα κοινοποιηθεί στο gen-sec@gge.gr, στο Αστυνομικό Τμήμα Πτολεμαΐδας, και στη Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

                                                                                                               

 

 Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

 

Εξωτ. Διανομή :

1)Υπουργείο Ανάπτυξης

2) Αστυνομικό Τμήµα Πτολεμαΐδας

3)Τμήμα Τροχαίας Πτολεμαΐδας

4)Δ/νση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου της Π Ε Κοζάνης

 

Εσωτ. Διανομή :

1) Γρ. Δημάρχου

2) Αρχείο

3) Δ/νση Περιβάλλοντος                     .

4) Αρμόδιο Αντιδήμαρχο

%cf%896%ce%bf%ce%b6%cf%89%cf%816-600-%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%83-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bb%ce%bb

                         

                                                                 

 

Accessibility
Κλείσιμο