Ομιλία Δημάρχου Εορδαίας στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ με μοναδικό θέμα “Η απολιγνιτοποίηση και οι συνέπειές της” που έλαβε χώρα την 1η Απριλίου 2022 στην Πτολεμαϊδα
April 5, 2022
Πίνακες Κατάταξης ΣΟΧ 1/2022 Δήμου Εορδαίας
April 7, 2022

Ορισμός Άμισθου Ειδικού Συνεργάτη

ptolemaios

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Πτολεμαϊδα, 7/4/2022
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                              Αρ. Πρωτ. 8116
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                              Αρ. Αποφ. Δημάρχου: 215
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                                       ΑΔΑ: 6ΝΚ8ΩΡ6-ΞΔΣ
Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15
Ταχ. Κωδ. 50200 Πτολεμαϊδα
Τηλέφωνο: 24633 50100
Fax: 24633 50150
E-mail: grdhmarxou@ptolemaida.gr


Απόφαση

ΘΕΜΑ:  Ορισμός Άμισθου Ειδικού Συνεργάτη.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παράγραφος 11 του Ν.3979/2011 όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν.4674/2020
  3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ ΦΕΚ Β’ 823/09.04.2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  4. Την ανάγκη για επικουρία του Δημάρχου Εορδαίας σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας του γραφείου του
  5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου

Α π ο φ α σ ί ζ ει

Α. Ορίζουμε τον Κυριακίδη Γεώργιο του Κων/νου, Άμισθο Ειδικό Συνεργάτη του Δημάρχου και του αναθέτουμε καθήκοντα που αφορούν την καταγραφή και προγραμματισμό εργασιών συντήρησης και καθαριότητας σε έργα υποδομής του Δήμου. Θα παρέχει συμβουλές και γνώμες προς τον Δήμαρχο και θα συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο άνω σύμβουλος θα υπηρετεί εθελοντικά, δεν θα λαμβάνει μισθό ή αποζημίωση και θα υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου Εορδαίας, από τον οποίο θα δέχεται εντολές και στον οποίο είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση.

Η παρούσα Απόφαση δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό, δε γεννά υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση του οριζόμενου συμβούλου με το Δήμο και ισχύει ως τη λήξη της θητείας του Δημάρχου, πλην της τροποποίησης ή ανάκληση της.

Β. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια

και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 Ο Δήμαρχος Εορδαίας

 


Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

 

 

Εσωτ. Διανομή :

– Γρ. Δημάρχου

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

– Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

– Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

– Δ/νση Περιβάλλοντος

– Ενδιαφερόμενος

Accessibility
Κλείσιμο