Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Χημικές Τουαλέτες Εμποροπανήγυρη 2016

ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.- Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής
September 6, 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για “Προμήθεια εξοπλισμού νηπιαγωγείου Τ.Κ. Γαλάτειας”
September 20, 2016

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Χημικές Τουαλέτες Εμποροπανήγυρη 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: 05/09/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                             ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:29537
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες :Π. Κεσίδου. Ε. Δεπάστα
Τηλ. /Fax: 2463350113
Email: grprom1@ptolemaida.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Εορδαίας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας –μίσθωσης επτά (7) χημικών τουαλετών Για Την Τέλεση της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης 2016 Της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας» , καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι σε θέση να προμηθεύσει τον Δήμο με τα παραπάνω. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιείτε με την κατάθεση φακέλου οικονομικής και τεχνικής προσφοράς στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου , μέχρι την Δευτέρα 12/09/2016.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να  ανέλθει στο ποσό των 1.512,20.€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού  του Δήμου Εορδαίας για το έτος 2016.

Η μίσθωση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  τιμή  στο σύνολο για τον Δήμο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την Δευτέρα 12/09/2016 και ώρα 15:00 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, email:grprom1@ptolemaida.gr και Φαξ : 2463350113.

Για πληροφορίες και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Κεσίδου Παρασκευή και κ. Δεπάστα Ευαγγελία, τηλέφωνο-φαξ 2463350113 email:grprom1@ptolemaida.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο