Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για “Προμήθεια εξοπλισμού νηπιαγωγείου Τ.Κ. Γαλάτειας”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Χημικές Τουαλέτες Εμποροπανήγυρη 2016
September 7, 2016
Αποτελέσματα Προκήρυξης ΚΟΙΠΠΑΠ 1137/24-8-2016 για Πρόσληψη Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
October 14, 2016

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για “Προμήθεια εξοπλισμού νηπιαγωγείου Τ.Κ. Γαλάτειας”

                                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Πτολεμαΐδα: 20-9-2016  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                        Αριθ.Πρωτ:   32345

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

 

Ταχ.Δ/νση:        25ης Μαρτίου 15

Ταχ.Κώδικας :   50200

Πληροφορίες :  Κεσίδου Π., Δεπάστα Ε.

Τηλέφωνο:  2463350113

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

      Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Γαλάτειας»    συνολικού προϋπολογισμού 1.187,00€ , με την διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο , σύμφωνα με την 60/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τον Ν.4412/2016.   Συγκεκριμένα το προς προμήθεια είδη είναι :

Α/ΑΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΠΟΣΟΤΗΤΑΠροϋπολογι-σθείσα

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
1Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και Οθόνη1435,48435,48
2Εκτυπωτής Laser1116,94116,94
3Aσύρματο τηλέφωνο120,1620,16
4Ράδιο – CD (Φορητό)158,0658,06
5Πολυμηχάνημα – Φωτοτυπικό1209,68209,68
6Ηλεκτρική Σκούπα1116,94116,94
 ΣΥΝΟΛΟ    957,26
 Φ.Π.Α. 24%  229,74
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   1.187,00

 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας ανά είδος ή στο σύνολο της.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν :

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση της τεχνικής περιγραφής , των ειδικών όρων αυτής και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι την αποδέχονται πλήρως.
  2. Γραπτή οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» μέχρι και την Δευτέρα 26/9/2016 και ώρα 12:00 μ.μ. στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15 Πτολεμαΐδα.

 

Για πληροφορίες και την τεχνική περιγραφή της προμήθειας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Κεσίδου Παρασκευή και κ. Δεπάστα Ευαγγελία, τηλέφωνο-φαξ 2463350113 email:grprom1@ptolemaida.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο