Κ.Ε.Δ.Ε. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
August 20, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
August 22, 2019

Κ.Ε.Δ.Ε. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

kede3

 

   Βας. Σοφίας 28  – 50 200 – Πτολεμαϊδα

ΑΦΜ : 99 80 54 545 ΔΟΥ Πτολ/δας

Τηλ. 246 308 12 32 Φαξ 246 305 52 76

E-mail : kede11@otenet.gr

Πτολεμαΐδα: 16-08-2019

                                                                                         Αρ.Πρωτ.  : 447

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε, έχοντας υπόψη :

 1. Την υπ’ αριθ. 1/2019 (ΑΔΑ:6ΕΚΖΟΚΡΒ-ΨΝ5) απόφασή του περί προγραμματισμού προσλήψεων 2019-2020 για την κάλυψη δύο θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα : Μίας (1) θέσης Παιδαγωγού ΠΕ  με ειδίκευση στην βιωματική εμψύχωση και τη θεατρική αγωγή του Δημοτικού Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου (ΔΗ.ΠΑΙ.Θ.Ε και μίας (1) θέσης δασκάλας κλασικού χορού ΤΕ/ΔΕ της Πειραματικής Σχολής Κλασικού Χορού για το σχολικό έτος 2019-2020.
 2. Το άρθρο 13 του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΚΕΔΕ.
 3. Την υπ’ αριθμ 22878/18-02-2019 Εισηγητικής Έκθεσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας με την οποία συναινεί για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.
 4. Το υπ΄αριθμ. 19881/15-03-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο το ΥΠΕΣ εγκρίνει το εν λόγω αίτημα.
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 514/1980 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 30, παραγρ. 2 του Ν.3274/2004 με τις οποίες η συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού εξαιρείται του Ν.2190/1994 από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.
 6. Την υπ’ αριθμ. 36 /2019 ( ΑΔΑ: ΩΟΓΕΟΚΡΒ-ΩΤΒ) απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ περί έγκρισης των όρων της ανακοίνωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 7. Το γεγονός ότι για τη δαπάνη αυτή υπάρχει πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2019 στη οποία θα προστεθεί, αναλογικά, για τον επόμενο προϋπολογισμό 2020, σχετική πίστωση.

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο-η να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην έδρα της ΚΕΔΕ εντός δέκα (10) ημερολογιακών (ημερών) από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας .

Αναλυτικά, απαιτούνται τα εξής έγκυρα δικαιολογητικά:

Α. Για τη θέση του ΔΗ.ΠΑΙ.Θ.Ε. :

 

 1. Πτυχίο ΠΕ Παιδαγωγικού Τμήματος σχετικών Σχολών ημεδαπών ΑΕΙ ή αλλοδαπών αναγνωρισμένων στην Ελλάδα με ειδίκευση στην βιωματική εμψύχωση και τη θεατρική αγωγή και τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με το αντικείμενο.
 2. Προϋπηρεσία (αποδεδειγμένη) σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
 3. Βεβαιώσεις συμμετοχής, παρουσίαση προσωπικής δουλειάς διδακτικού έργου σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.
 4. Προφορική συνέντευξη.

 

 

 

Β. Για τη θέση της Πειραματικής Σχολής Κλασικού Χορού :

 

 1. Πτυχίο TE/ΔΕ αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ειδικότητα κλασικός χορός.
 2. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένες σχολές χορού του Δημοσίου ή ΟΤΑ, ή Δημοτικών Επιχειρήσεων ή Ιδιωτικές Σχολές.
 3. Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (εκδηλώσεις, διαγωνισμοί, φεστιβάλ).
 4. Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας).
 5. Συναφείς δραστηριότητες (σύνθεση- διδασκαλία χορογραφιών, συμμετοχή σε παραστάσεις, φεστιβάλ).

Γ. Βαθμολόγηση κριτηρίων :

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για τις δύο παραπάνω θέσεις θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

ΚΡΙΤΗΡΙΟ                       ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ                  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 • Σπουδές Βασικές και παρεμφερείς

                      καλλιτεχνικές σπουδές/επιμόρφωση…………………………….30 %

2     Εμπειρία-προϋπηρεσία        Γενική προϋπηρεσία

                                                 στο αντικείμενο………………………… 15 %

 • Καλλιτεχνικό έργο    Καλλιτεχνική δραστηριότητα…………………18 %

 • Παιδαγωγικά και Δεξιότητες, παιδαγωγική προσέγγιση

ειδικά προσόντα                 μέθοδος διδασκαλίας………………………..14 %

 • Κοινωνικά, οικογενειακά     Οικογ. Κατάσταση (πολύτεκνοι, μονογονεϊκές

 και οικονομικά κριτήρια      οικογ., μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ)……….. 9 %

 • Συνέντευξη……………………………………..……………………………………..14 %

                                                                                                 Σύνολο :     100%

 

* Σημείωση : Τα παραπάνω ποσοστά είναι τα μέγιστα τα οποία θα προσεγγίζουν οι υποψήφιοι με αύξουσα τάση προς το εκάστοτε μέγιστο, εφόσον τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ανά κριτήριο, τους διαφοροποιούν, δηλαδή : Πτυχίο, πτυχίο με άριστα, χρόνος προϋπηρεσίας, εύρος καλλιτεχνικής δραστηριότητας, οικογενειακή κατάσταση (άγαμος-η, γονέας, μονογονεϊκή οικογένεια, πολύτεκνοι, φροντίδα ΑμΕΑ στην οικογένεια).

 Δ. Απαραίτητα δικαιολογητικά – διευκρινίσεις :

 1. Φωτοτυπία των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών, επίσημη μετάφραση τίτλου αλλοδαπής (άρθρο 29 Π.Δ. 50/2001).
 3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο μετά τη λήψη του τίτλου σπουδών.
 4. Βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά σχετικών δραστηριοτήτων με το αντικείμενο.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου δηλώνεται τυχόν παράλληλη απασχόληση στο Δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενο στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

α). Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που αναφέρονται στην ανακοίνωση και γίνονται δεκτά εφόσον είναι έγκυρα και κατατίθενται εμπρόθεσμα. Η κατάθεση μπορεί να γίνει και μέσω εγγράφως εξουσιοδοτημένου ατόμου.

β). Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τους όρους της ανακοίνωσης από την               3/μελή Επιτροπή Μοριοδότησης του Δ.Σ.

 

Ε. Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων :

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες της 21ης-08-2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Εορδαίας (http://www.ptolemaida.gr/), στη Διαύγεια,  στη σελίδα της ΚΕΔΕ στο Facebook (https://www.facebook.com/kedeeordaias/), στη Διαύγεια, μπορούν να ζητήσουν να τους αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα έπειτα από έγκαιρο αίτημά τους στα e-mails της ΚΕΔΕ α) kede11@otenet.gr και β) kede14@otenet.gr  ή να την παραλάβουν σε φυσικό αρχείο από τα γραφεία της ΚΕΔΕ (Βασ. Σοφίας 28 – Πτολεμαΐδα, 2ος όροφος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της ανακοίνωσης – πρόσκλησης.

ΣΤ. Κατάταξη υποψηφίων – Ανάρτηση πινάκων :

 

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει, με φθίνουσα σειρά, από την Επιτροπή Μοριοδότησης – Δημοπρατήσεων της ΚΕΔΕ που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 25 /2015 απόφαση του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Εορδαίας. Οι πίνακες κατάταξης, ως Πρακτικό της Επιτροπής,  θα αναρτηθούν στα γραφεία της Επιχείρησης και στο Δημαρχείο Εορδαίας. Κατά των πινάκων αυτών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφες ενστάσεις με αίτησή τους στην Επιτροπή Μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση και, κατά το δυνατόν, με πλήρη – ακριβή  αιτιολόγηση της ένστασης.

Ζ. Είδος και διάρκεια συμβάσεων :

 

Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου, Ορισμένου Χρόνου (με Αντίτιμο) (Ι.Δ.Ο.Χ), από 01-10-2019 έως 31-05-2020.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε

Πρόεδρος- Ευστάθιος Κατσίδης

 

Accessibility
Κλείσιμο