Κ.Ε.Δ.Ε. – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
May 7, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-05-2019 ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΘΥΡΙΩΔΙΑΣ
May 8, 2019

Κ.Ε.Δ.Ε. – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

kede

 

Βας. Σοφίας 28 – 50 200 – Πτολεμαϊδα

ΑΦΜ : 998 05 45 45 ΔΟΥ  Πτολ/δας                                        Αρ. Πρωτ.  : 246

Τηλ. 246 308 12 32

Φαξ 246 305 52 76

E-mail : kede11@otenet.gr                                              Πτολεμαϊδα,  0605-2019                                                                                                                                                

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

ΑΔΑ : 62ΩΔΟΚΡΒ-ΩΧΡ

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΠΑ8ΟΚΡΒ-ΘΙΜ

Η Επιτροπή Δημοπράτησης του Κυλικείου Δημοτικού Κολυμβητηρίου που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 25/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε φανερή – προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης που ενΟΚΡΒ-έκρινε το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ με την υπ’ αριθμ. 18/2019 απόφασή του (ΑΔΑ :ΨΕΤΠΟΚΡΒ-3Ν4), για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και συγκεκριμένα :

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 18-05-2019, ημέρα Σάββατο.και ώρα 11:00 στην έδρα του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων  – ΚΗΦΗ στο ισόγειο της οδού Γαλιάνης 2, στην Πτολεμαϊδα, ενώπιον της Επιτροπής Δημοπράτησης της ΚΕΔΕ όπως ορίστηκε παραπάνω.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι σε περίπτωση δε που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 25-05-2019 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης του συμβολαίου εφόσον συμφωνούν και οι δύο πλευρές με γραπτό αίτημα του πλειοδότη και αποδοχή, με σχετική απόφαση Δ.Σ  και άρα αποδοχή της επέκτασης της χρονικής ισχύος του τελικού αρχικού συμβολαίου.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 500,00 € μηνιαίως.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:

  1. Εγγύηση συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή από αυτόν που ενεργεί για λογαριασμό του, ίση με το 1/10 του ανωτέρω ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς για ένα έτος (500,00 €) Χ 12 : 10 = 600,00 €), που θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ίσου ποσού 1/10 του ετησίου μισθώματος που θα επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία για ένα (1) έτος ή θα παραμείνει η ίδια σε περίπτωση που η χρηματική απόκλιση είναι μικρή.
  2. Δημοτική ενημερότητα από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου των συμμετεχόντων και των εγγυητών τους καθώς και βεβαίωση περί μη οφειλής στην ΚΕΔΕ (παρέχεται από την ΚΕΔΕ).
  3. Επικυρωμένη Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας των ιδίων και των εγγυητών τους από το ΚΕΠ.
  4. Ο πλειοδότης, βαρύνεται και με τα έξοδα δημοσίευσης σε δύο εφημερίδες προσκομίζοντας στην ΚΕΔΕ φωτοτυπία της απόδειξης πληρωμής.

Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της ΚΕΔΕ (Βας. Σοφίας 28 2ος όροφος) οι δε όροι δημοπράτησης διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο με αποστολή μέσω e-mail ή σε φωτοτυπία  αλλά και αναρτημένοι στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Η Πρόεδρος

Αναστασία Παύλου

 

Accessibility
Κλείσιμο