ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΔΟ ΓΟΝΑΤΑ

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ”
June 25, 2019
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΑΒΒΑ ΖΑΜΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΟΖΙΔΗ
August 5, 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΔΟ ΓΟΝΑΤΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πτολεμαΐδα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης ολιγόχρονης διάρκειας.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ 1 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε με Ν. 3542/2007».

2. Την υπ’ αριθμό 5970/ 19/1539004 από 19/07/2019 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Εορδαίας.

3. Το υπ ́ αριθμό 3667 από 20/07/2019 έγγραφο ∆ΕΤΗΠ ∆ήμου Εορδαίας.

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την εκτέλεση των αναγραφόμενων στο θέμα εργασιών,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο

Α. Τη στένωση της οδού Γονατά στον αριθμό 2 (ένα ρεύμα κυκλοφορίας-μονόδρομος).
Β. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 08.00 ́ ώρα της 22-07-2019 έως 08.00 ́ ώρα της 24-07-2019.
Γ. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52,

103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού

πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με μέριμνα του Τ.Τ. Εορδαίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

-Η ισχύς της απόφασης αρχίζει με την δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και την τοποθέτηση σχετικής σήμανσης.

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1.ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

-Με ανάλογο αριθμό αντιτύπων για τοιχοκόλληση, δημοσίευση στον Τύπο και εφαρμογή (άρθρο 109 του Ν2696/1999).

-Για τον έλεγχο της τοποθέτησης της απαιτούμενης σήμανσης και τη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας, εφόσον αυτό απαιτείται.
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ∆ΕΤΗΠ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ Με μέριμνα του Τ.Τ. Εορδαίας
1. Γεν. Περιφ. Αστυν. ∆υτ. Μακεδονίας
2. Α.Τ. – Τ.Α. ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
3. ΚΕΝΤΡΟ 39 R/T

Κοζάνη, 21 Ιουλίου 2019

Ο
∆ιευθυντής
Θεόδωρος ΚΕΡΑΜΑΣ
Αστυνομικός ∆ιευθυντής

Accessibility
Κλείσιμο