ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π. – Πίνακες κατάταξης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ΣΟΧ1/2021

Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων καταγραφής των Λαϊκών αγορών του Δήμου Εορδαίας
December 9, 2021
Τροποποίηση προγράμματος εορταστικών εκδηλώσεων Δήμου
December 17, 2021

ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π. – Πίνακες κατάταξης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ΣΟΧ1/2021

ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π

Πίνακες κατάταξης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ευρωπαϊκό  πρόγραμμα) σύμφωνα με την υπ ‘ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 (1394/09-11-21) ανακοίνωση πρόσληψης του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π του Δήμου Εορδαίας.

  • Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησης τους στο  διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στην Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου thessaloniki@asep.gr και για να εξετασθεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€)
  • Για τον κωδικό θέσης 100 – ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής, δεν υπήρξαν υποψήφιοι που να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης. Ως εκ τούτου η θέση δεν θα καλυφθεί.

Η πρόεδρος του ΝΠΔΔ

Πράπα Αναστασία

Πίνακες Κατάταξης

ΔΕ Μαγείρων  – ΑΔΑ : 6ΝΒ5ΟΚΕ2-7Ο8

ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων – ΑΔΑ : ΨΟΠΘΟΚΕ2-Π5Φ

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων   –    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ    – ΑΔΑ: 9Κ6ΛΟΚΕ2-ΒΥ7

ΥΕ Καθαριστριών  –  ΑΔΑ: 6ΚΤΒΟΚΕ2-ΜΧΩ

Πίνακας απορριπτομένων  – ΑΔΑ: 6ΤΗΞΟΚΕ2-2ΓΙ

Accessibility
Κλείσιμο