ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π – Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. – Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης & Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη. Μ.Ε.Δ.
November 12, 2021
Διακήρυξη Ανοικτής Διεθνούς Ηλεκτρονικής διαδικασίας για την προμήθεια “Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας”
November 16, 2021

ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π – Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π

 

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» του Δήμου Εορδαίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Συγκεκριμένα:

 

Έναν (1) ΠΕ Παιδαγωγό Ειδικής Αγωγής

Δύο (2) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμους

Δύο (2)  ΔΕ Οδηγούς Λεωφορείων  Δ΄ ή D κατηγορίας

Τρείς (3) ΔΕ Μάγειρες/Μαγείρισσες

Δύο (2) ΥΕ Καθαριστές/τριες

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ  και να το υποβάλουν ταχυδρομικά , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» Δήμου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, 50200 Πτολεμαϊδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ.  (τηλ. επικοινωνίας: 2463350119). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα  πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και συγκεκριμένα από τις 17/11/21 έως και 26/11/21.

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΠΡΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

Συνημμένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΑ :  6ΒΨΠΟΚΕ2- Θ95

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕ – ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕ – ΥΕ

%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%ce%b4%ce%b1

Accessibility
Κλείσιμο