ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜ. Γ. ΤΣΙΡΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
September 26, 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΟΡΔΑΪΚΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΑΓ ΩΝΑ 10 χλμ.
September 28, 2017

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜ. Γ. ΤΣΙΡΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                              Πτολεμαΐδα 26-9-2017

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                            Αριθμ. πρωτ: 34154

 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ενεργώντας ως διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Δημητρίου Γ.Τσίρου» ,

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την κάλυψη των δαπανών για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που δεν μπορούν να καλυφθούν από Δημόσιο Φορέα αλλά και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από ιδιώτες εφόσον οι ιατρικές δαπάνες που αυτές αφορούν , δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε Δημόσιο Φορέα που εξυπηρετεί τον τόπο κατοικίας των υποψηφίων ,  από Έσοδα του «Κληροδοτήματος Δημ. Γ.Τσίρου” για το έτος 2017, των άπορων μονίμων κατοίκων  της Τ.Κ. Βλάστης .

Α) Δικαιούμενοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι όσοι:

 1. Είναι μόνιμοι κάτοικοι της Τ.Κ.Βλάστης του Δήμου Εορδαίας
 2. Είναι οικονομικά αδύνατοι – ασθενείς

Β) Όσοι από τους ανωτέρω δικαιούχους ενδιαφέρονται, οφείλουν να προσκομίσουν στην Γραμματεία Κληροδοτημάτων του Δήμου Εορδαίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από τιμολόγιο επί πιστώσει ή δελτίο αποστολής ή απόδειξη παροχής ιατρικών υπηρεσιών
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας
 3. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
 4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Βλάστης
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Ιατρική βεβαίωση / γνωμάτευση από Δημόσια Δομή για το είδος ασθένειας
 7. Βεβαίωση από αρμόδιο Δημόσιο φορέα Υγείας ότι οι εξετάσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αυτόν
 8. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν ιδιωτική ασφάλιση
 9. Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας  από το  Γρ. Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών & Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Εορδαίας
 10. Βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας από το  Γρ. Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών & Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας  του Δήμου Εορδαίας

Γ) Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για το οικονομικό έτος 2017 είναι 1.000,00 ευρώ, ενώ για κάθε αίτηση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 200,00 ευρώ.

Δ) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2017, τα παραπάνω δικαιολογητικά στο Δημοτικό Κατάστημα Εορδαίας ,Γρ Κληροδοτημάτων , τηλ επικοινωνίας 246 335 01 51 αρμ. υπάλληλος Δ. Στενημαχαλή.

Ε) Η Οικονομική Επιτροπή αφού εξετάσει  κάθε αίτηση των δικαιούχων ξεχωριστά καθώς και τα δικαιολογητικά που την συνοδεύουν, θα εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με την οποία  θα δικαιολογεί την πληρωμή των δαπανών των δικαιούχων ή όχι .

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο , με αποδεικτικό επίδοσης ,ενώ θα αποστέλλεται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία  στην Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας καθώς και στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας , αρ 56 Ν4182/2013. Σχετική ένσταση κατά της απόφασης  της Ο.Ε. μπορεί να υποβληθεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη κοινοποίηση της στον ενδιαφερόμενο. Τυχόν ένσταση του ενδιαφερόμενου κατά της πράξης της Δικονομικής Επιτροπής κατατίθεται στο γρ. Κληροδοτημάτων του Δήμου Εορδαίας, το οποίο διαβιβάζει την ένσταση  στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας , Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας το οποίο στην συνέχεια θα διαβιβάζει όλα τα παραπάνω μαζί με τις παρατηρήσεις του στην Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας προς έγκριση.

ΣΤ) Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας , στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας , θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Εορδαίας και στο κοινοτικό κατάστημα της Τ.Κ. Βλάστης και περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα πανελλαδικής εμβέλειας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΔΑ: 7Μ2ΒΩΡ6-ΙΗ6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  118/2016 ΑΔΑ: 7ΥΟ2ΩΡ6-ΜΓΒ

Accessibility
Κλείσιμο