Ηλεκτρονικός διαγωνισμός έργου:” Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων Παιδικών Σταθμών Δήμου Εορδαίας”

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός έργου: “Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαϊδας”
September 9, 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια εργαλείων σάρωσης για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας”
September 15, 2020

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός έργου:” Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων Παιδικών Σταθμών Δήμου Εορδαίας”

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ :

“ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 6ΒΡ9ΩΡ6-ΨΝΩ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ

http://www.eprocurement.gov.gr/

Επιλογή: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Δημόσια Έργα/ Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων

ΑΑ Συστήματος : 90639
Accessibility
Κλείσιμο