Ηλεκτρονικός διαγωνισμός έργου:” Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας, έτους 2020”

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. – Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια αδρανών υλικών”
September 25, 2020
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός έργου: ” Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας”
September 29, 2020

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός έργου:” Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας, έτους 2020”

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ :

“ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2020”

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 6ΤΘΕΩΡ6-75Γ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ

http://www.eprocurement.gov.gr/

Επιλογή: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Δημόσια Έργα/ Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων

ΑΑ Συστήματος : 92537
Accessibility
Κλείσιμο