ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 14ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ” ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”
June 6, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
June 26, 2018

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 14ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 14ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ : 61ΥΠΩΡ6-Τ68

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

Πτολεµαίδα 20-6-2018

Αριθµ Πρωτ 13675

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

Προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους σε επαναληπτική δηµοπρασία και σύµφωνα µε τους όρους που συνέταξε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’αριθµ. 61/2018 απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθµ.97/2018 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για τη µίσθωση ακινήτου από το ∆ήµο Εορδαίας, για την στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Πτολεµαΐδας.

Το προσφερόµενο ακίνητο, θα πρέπει:

1. Να βρίσκεται εντός του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως Πτολεµαϊδας και συγκεκριµένα στην περιοχή που περικλείεται από τις εξής οδούς : Μεσουπολεως –Ασκληπιου -Σουλίου-Β.Σοφίας – Β.Κων/νου-25ης Μαρτιου –Κοροξενης-Καυκασου – Αγ.Τρυφωνος- Σουλιου –Νοσοκοµειου –Νοτια του 349 Ο.Τ-Ανατολικα του 398δ –Α.Μινωτη – Μεσουπολεως.

2. Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει να είναι ισόγειο κτίριο, κατάλληλα διαµορφωµένο για τη στέγαση 2/Θ Νηπιαγωγείου εµβαδού από 110 τ.µ έως 150 τ.µ και να περιλαµβάνει χώρο υποδοχής νηπίων, δυο (2) αίθουσες, γραφείο διδασκοντων, τουαλέτες µαθητών και δασκάλων, κουζίνα και να διαθέτει αναγκαίο αύλειο χώρο , αποκλειστικής χρήσης από το σχολείο, οµαλής κλίσης φυσικού ή διαµορφωµένου εδάφους ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των µαθητών.

3. να πληροί τα κριτήρια της υπ΄ αριθ. 37327/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635 Β΄/27-04-07) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Η επαναληπτική δηµοπρασία θα διενεργηθεί δηµόσια µε µειοδοτικό φανερό και προφορικό διαγωνισµό σε δύο φάσεις ως εξής :

Α΄ ΦΑΣΗ. ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της περίληψης της επαναληπτικής διακήρυξης , καταθέτοντας την προσφορά τους έως τις 3-7-2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00 µ.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Τα δικαιολογητικά συµµετοχής των ενδιαφεροµένων κατατίθεται σε σφραγισµένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής στη δηµοπρασία ( εκτός φακέλου ) στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Εορδαίας , υπόψη της γραµµατείας Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Εορδαίας ,προκειµένου να λάβει αριθµό πρωτοκόλλου . Στη συνέχεια η γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 18 παρ. 9 του Ν.3467/2006, η οποία µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας , επιλογής & εκτίµησης της άξιας των προσφεροµένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει την σχετική έκθεση καταλληλότητας , εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των σφραγισµένων φακέλων µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Οι λόγοι αποκλεισµού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, µαζί µε τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στη γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής , η οποία την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β’ ΦΑΣΗ. ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος ορίζει ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας, καλώντας µε αποδεικτικό επίδοσης, να λάβουν µέρος σε αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης ( αρ 5 παρ 4 Π.∆.270/81). Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της δηµοπρασίας υπογράφεται από τον µειοδότη και τον εγγυητή.(αρ. 5 παρ. 6 και 7 Π.∆.270/81).

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά της Α΄ & Β΄Φάσης αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη , η οποία χορηγείται στους ενδιαφεροµένους από το γραφείο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας.

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη αρχοµένης από την ηµέρα εγκατάστασης της σχολικής µονάδας στο ακίνητο, η οποία θα βεβαιώνεται µε την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής – του ακινήτου από τον Προϊστάµενο της σχολικής µονάδας που θα εγκατασταθεί σε αυτό

Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας www.ptolemaida.gr και θα δηµοσιευθεί σε µια ηµερησία εφηµερίδα τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από την διενέργεια της δηµοπρασίας, µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, του ∆ήµου Εορδαίας καθώς και ανάρτησή της στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια. Τα έξοδα δηµοσίευσης της επαναληπτικής δηµοπρασίας βαρύνουν τον ∆ήµο Εορδαίας (16877/17-6-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ.)

Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόµενοι ν’ απευθύνονται στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας στο Γραφείο της Οικονοµικής Επιτροπής, αρµόδιοι υπάλληλοι: κ.Ι.Σιταρίδης – Α.Τσακµακη τηλ. 246 335 01 10 – 246 335 01 40

Ο ∆ήµαρχος

Σάββας Ζαµανίδης

Accessibility
Κλείσιμο