ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ E Μ Π Ο Ρ Ο Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Η Σ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ METAMOΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΡΔΑΣΣΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΕΤΟΥΣ 2019
July 10, 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ EΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019
July 18, 2019

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ E Μ Π Ο Ρ Ο Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Η Σ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ METAMOΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΡΔΑΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                ΑΔΑ: Ω4Θ9ΩΡ6-ΟΡΘ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                              Πτολεμαϊδα 12-7-2019

                                                                                                                                Αρ. Πρωτ: 13796

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

E Μ Π Ο Ρ Ο Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Η Σ ΕΤΟΥΣ 2019

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ  METAMOΡΦΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΡΔΑΣΣΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

 

 

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους :

 σε επαναληπτική προφορική-φανερή-πλειοδοτική δημοπρασία, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ 169/2019 Α.Δ.Σ. και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που κατάρτισε η Οικονομική Επιτροπή, για την εκμίσθωση χρήσης  των δημοτικών χώρων για  την λειτουργία Λούνα παρκ μεγάλος χώρος και Λούνα παρκ μικρός χώρος,  κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης έτους 2019 της ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ  METAMOΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΡΔΑΣΣΑΣ στις 18-7-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), ενώπιον της Επιτροπής όπως αυτή ορίστηκε με την 373/2014 ΑΔΣ & 270/2017 Α.Δ.Σ.

   Ως χώρος καθορίζεται ο κεντρικός δρόμος από την εκκλησία έως το τέλος του πάρκου  όπως εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα.

Για την συμμετοχή στην φανερή πλειοδοτική δημοπρασία που θα διενεργηθεί σε ημέρα και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη,  για τους χώρους ( μικρός & μεγάλος) διάθεσης και εγκατάστασης  Λουνα Παρκ, ισχύουν τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4497/2017,

«1. Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά, λούνα πάρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, απαιτείται αυτοτελής άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

  1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι οι δήμοι της χώρας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες από το υπαίθριο εμπόριο και δεν υπάρχει περιορισμός στη δραστηριοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
  2. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας αυτοτελών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, εκτός από τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τις ως άνω δραστηριότητες, εξακολουθούν να ισχύουν και οι περιπτώσεις α`, γ`, δ`, ε`, στ`, ζ` και η` της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 12/2005 (Α` 10).»

Για την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα-παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.λπ.) απαιτείται άδεια εγκατάσης και λειτουργίας, η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων που διέπουν αυτά. (άρθρο 81 Ν.3463/06)»

Και ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν υποχρεωτικά (Π.Δ. 12/2005 άρθρο 6 παρ. 2 ):

  1. Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής στον Δήμο Εορδαίας αυτών και των εγγυητών τους,
  2. Έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης στην Εφορία.
  3. Οι ανάδοχοι οφείλουν όπως παρουσιάσουν εγγυητή και να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 10% επί του ορίου της πρώτης προσφοράς περί της εκμισθώσεως των ανωτέρω χώρων και να προσκομίσουν εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 100,00 ευρώ για τον μεγάλο χώρο και 20,00 ευρώ για τον μικρό χώρο, εκδιδόμενη από αναγνωρισμένη Τράπεζα ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακατάθεσης σε αυτή για την εν λόγω δημοπρασία. Καθορίζεται ο χώρος όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου, ως χώρος για την εγκατάσταση των Λούνα Παρκ.

Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της επαναληπτικής δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι ν’ απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαϊδας, τηλ 246 335 01 10 πληρ : Σιταρίδης Ιωαννης –Τσακμάκη Αναστασία.

  Ο Δήμαρχος

Σαββας Ζαμανιδης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 58/2019

Accessibility
Κλείσιμο