ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΣΤΥΛΩΝ ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ
June 26, 2018
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΠΗΛΙΑΣ
June 26, 2018

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ –  ΦΑΝΕΡΗ- ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΑΓΕΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΕΒΑΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πτολεμαϊδα 21/6/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                             Αριθμ. πρωτ: 13755
ΔΗΜΟΣ EOΡΔΑΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΔΡΑΙΑΣ

   Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε επαναληπτική πλειοδοτική-φανερή-προφορική- δημοπρασία και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ. 77/2018 απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 4/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εκποίηση ξύλινων στρωτήρων από τις ράγες των σιδηροδρομικών γραμμών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ Δήμου Εορδαίας,  με τους παρακάτω όρους:

Περιγραφή κινήτων πραγμάτων :

ΠΑΚΕΤΟ 2

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.Ξύλινοι στρωτήρες από τις ράγες των σιδηροδρομικών γραμμών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ Δήμου Εορδαίας  500 τεμάχια1,86 μ Χ 0,11 μ Χ 0,21 μ

ΠΑΚΕΤΟ 3

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.Ξύλινοι στρωτήρες από τις ράγες των σιδηροδρομικών γραμμών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ Δήμου Εορδαίας  50 τεμάχια1,86 μ Χ 0,11 μ Χ 0,21 μ

ΠΑΚΕΤΟ 4

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.Ξύλινοι στρωτήρες από τις ράγες των σιδηροδρομικών γραμμών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ Δήμου Εορδαίας  50 τεμάχια1,86 μ Χ 0,11 μ Χ 0,21 μ

ΠΑΚΕΤΟ 5

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.Ξύλινοι στρωτήρες από τις ράγες των σιδηροδρομικών γραμμών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ Δήμου Εορδαίας  50 τεμάχια1,86 μ Χ 0,11 μ Χ 0,21 μ

, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ 270/81.

Η επαναληπτική δημοπρασία  θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Εορδαίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις  3-7-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας, η οποία έχει συσταθεί με τις  373/2014 & 270/2017 Α.Δ.Σ αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Μετά την λήξη της επαναληπτικής δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. (άρθρο 5 παρ.6 και 7 ΠΔ 270/81)

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

   Οι διαγωνιζόμενοι εφ’ όσον είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται αυτοπροσώπως, εφ’ όσον είναι προσωπικές εταιρείες ή Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από Δημόσια Αρχή ή Τράπεζα.

   Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν καταστατικό με τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατός έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης.  Επιπλέον, το καταστατικό των Ε.Π.Ε. θα συνοδεύεται από το αντίγραφο τους σχετικού ΦΕΚ.  Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν: α) το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του μαζί με το ΦΕΚ που έχει αυτό δημοσιευθεί και β) αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε. με όλα τα συμβόλαια και τις τυχόν τροποποιήσεις, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ΦΕΚ έγγραφα.

   Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.  Φωτοτυπίες ανεπικύρωτες δεν γίνονται δεκτές.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να πληροί τα κάτωθι:

  1. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην δημοπρασία χρεοφειλέτη (στον Δήμο Εορδαίας).

Γι’αυτόν τον λόγο θα προσκομίζονται σχετικές βεβαιώσεις από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Εορδαίας.

  1. Ως εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία θα προσκομίζεται, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, , ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς αναλόγως του πακέτου που θα συμμετάσχει και αναλυτικά:

_σε ποσό 100,00 ευρώ για το  Πακέτο  2 και

_σε ποσό 10,00 ευρώ για κάθε ένα εκ των Πακέτων 3, 4 & 5, η οποία θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με νέα για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ύψους 10% επί του συνολικού τιμήματος που θα επιτευχθεί για όλη την ποσότητα των ανωτέρω κινητών πραγμάτων (Ξύλινοι στρωτήρες από τις ράγες των σιδηροδρομικών γραμμών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ Δήμου Εορδαίας)  .

  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και έχει πλήρη γνώση για την πραγματική κατάσταση των ανωτέρω κινητών πραγμάτων(Ξύλινοι στρωτήρες από τις ράγες των σιδηροδρομικών γραμμών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ Δήμου Εορδαίας).
  3. Υπεύθυνη δήλωση του αρ 1 της αναλυτικής διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η εκ των υστέρων επίκληση άγνοιας της πραγματικής κατάστασής των, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή.

Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποκλείεται η συμμετοχή του. στη δημοπρασία.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται πριν την έναρξη των προσφορών.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, δίχως το δικαίωμα της διαιρέσεων ή διηζήσεως και ο οποίος θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσει:

Α) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Β) Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας

διαφορετικά δεν δικαιούται να συμμετέχει στη δημοπρασία ως εγγυητής.

Το τίμημα – όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται σε συνολική τιμή 2,00 ευρώ/τεμάχιο .

Οι ποσότητες και ο ρυθμός παραλαβής θα γίνει για το σύνολο της ποσότητας και μπορεί να γίνει σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρε ίς (3) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η Οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την κατακύρωση της δημοπρασίας. Το αποτέλεσμα της εγκρίνεται από την οικεία Περιφέρεια. Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του υποχρεούνται να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση. (άρθρο 5 παρ.8. άρθρο 6 παρ.2 ΠΔ 270/81 και άρθρο 72 Ν.3852/2010)

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Η παραλαβή των ανωτέρω υλικών πραγμάτων, θα γίνει εργάσιμες ημέρες και ώρες του Δήμου, ήτοι από 07:00 π.μ έως τις 15:00 μ.μ.

Η καταβολή αποδεικνύεται μόνο με τριπλότυπο είσπραξης της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου Εορδαίας. Το τίμημα καταβάλλεται στο ακέραιο και απαγορεύεται η τμηματική καταβολή του.

      Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής τις        εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διεύθυνση 25ης Μαρτιου 15, Τηλέφωνο 246 335 01 10 – 140 ).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο