Αρ. Απόφασης 70/2016 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση προϋπολογισμού του, ύστερα από την υπ΄αρίθμ 13288/68008/851/4-2-16 έγκριση του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος του ημ. Γ. Τσίρου, οικ. έτους 2016

Accessibility
Κλείσιμο