Αρ. Απόφασης 48/2016 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση γενικών δαπανών

Accessibility
Κλείσιμο