Αρ. Απόφασης 24/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 108.000,00 ευρώ (ΕΑΠ), από τον ΚΑ 30.7333.0063 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : « Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού δικτύου»

Accessibility
Κλείσιμο