Αρ. Απόφασης 102/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( ΣΑΕ 055) , ορισμός αναδόχου

Accessibility
Κλείσιμο