Αρ. Απόφασης 7/2016 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων ΣΑΤΑ « Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης και τιμολόγησης εντός του οικονομικού έτους 2015

Accessibility
Κλείσιμο