Αρ. Απόφασης 106/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την:«Προμήθεια αγωνιστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης και πίνακα αποτελεσμάτων για το κλειστό κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας», ορισμός αναδόχου

Αρ. Απόφασης 105/2016 – Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια τονερ- μελανακια εκτυπωτών – φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Εορδαίας, ψήφιση της σχετικής πίστωσης
July 19, 2016
Αρ. Απόφασης 107/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής δημοπρασίας για την εκποίηση του λιπάσματος που βρίσκεται στο χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 106/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την:«Προμήθεια αγωνιστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης και πίνακα αποτελεσμάτων για το κλειστό κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας», ορισμός αναδόχου

Αριθμός Απόφασης – 106/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο