Δ.Ε.Υ.Α.Ε – Πίνακες Κατάταξης – Βαθμολογίας και Απορριπτέων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020

Με ποδηλατοβόλτα στην ημέρα χωρίς αυτοκίνητο έληξαν οι δράσεις της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας» στο Δήμο Εορδαίας.
September 23, 2020
Το ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας η έδρα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Μακεδονίας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αποδέχθηκε το αίτημα του Δήμου Εορδαίας.
September 29, 2020

Δ.Ε.Υ.Α.Ε – Πίνακες Κατάταξης – Βαθμολογίας και Απορριπτέων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ

           Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

 Δ/ΝΣΗ: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 90  Τ.Κ.: 50200

ΤΗΛ: 246 302 74 56

FAX: 246 305 36 82

e-mail: deyae.dioik@deyaeordaias.gr

 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 25/09/2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 αναρτήθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας (αριθ. πρωτ. 6917-6918-6919-6920-6922-6923-6924-6925/21-09-2020) καθώς και οι Πίνακες Απορριπτέων υπ’ αριθ. πρωτ. 6791-6792-6793-6794-6795-6796-6797/16-09-2020) της υπ’ αριθ. πρωτ. 4913, 17 Ιουλίου 2020 εγκριθείσας ανακοίνωσης, για πρόσληψη  προσωπικού, της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΟΡΔΑΙΑΣ – ΣΟΧ 1/2020 (ΑΔΑ:Ψ921ΟΛΟ8-314),  συνολικά  δώδεκα  (12)  ατόμων,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου  (8  μηνών).

 Οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας καθώς και οι Πίνακες Απορριπτέων είναι αναρτημένοι:

  • Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. (πίνακας ανακοινώσεων).
  • Στα γραφεία του Δήμου Εορδαίας (στην εξώθυρα).
  • Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δήμου Εορδαίας.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας στη διαδρομή Δημοτικές Επιχειρήσεις – Δ.Ε.Υ.Α.Ε. (http://www.ptolemaida.gr/dimotikes-epixeiriseis/dimotiki-epixeirisi-idreusis-apoxeteusis-eordaias.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr)  και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €),  που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

   Στους αναρτημένους Πίνακες Κατάταξης και Πίνακες Απορριπτέων αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης καθώς και τα αρχικά του ονοματεπώνυμου των αιτούντων.

  Οι ενδιαφερόμενοι που δεν γνωρίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2463027456 εσωτ. 105 με την κ. Ιντζέπελη Αρίστη προκειμένου να ενημερωθούν.

 

ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΕΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 103 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 104 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 105 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 107 ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 108 ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 103 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 105 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 107 ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 108 ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

Accessibility
Κλείσιμο