Δ.Ε.Υ.Α.Ε. – Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης & Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη. Μ.Ε.Δ.

Κ.Ε.Δ.Ε. – Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “Δυτική Μακεδονία 2014-2020”
November 11, 2021
ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π – Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
November 16, 2021

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. – Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης & Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη. Μ.Ε.Δ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                         Πτολεμαΐδα    12/11/2021
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                      Αρ. πρωτ.:  8918
ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Τ.Υ. ΔΕΥΑΕ
Αρμόδιος: Καλαϊτζόπουλος Ευθ.
Τηλ.Fax: 2463023563
Email: deyae.tykalai@deyaeordaias.gr

 ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ   ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(Email: site-support@yme.gov.gr)

 

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ Μη.Μ.Ε.Δ.

 

Η Δ/νση Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Εορδαίας, κατ΄ εφαρμογή:

1)Της παρ.(α)  8 παρ. του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

2)Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’).

3)Της με   αρ 149/2021 απόφαση .(ΑΔΑ: 6ΥΜΗΟΛΟ8-7ΥΨ)    του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Εορδαίας .

Α)Προτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού  συστήματος ΕΣΗΔΗΣ , για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της μελέτης  με τίτλο << ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  >>   προϋπολογισμού  223.908,08 ΕΥΡΩ   πλέον ΦΠΑ , το έργο είναι ενταγμένο  και χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό  πρόγρμμα <<ΔΥΤΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΕΣΠΑ 2014-2020 >> της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Β)Θα προβεί στην διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα  www.mimed.ggge.gr,  την 15-11-2021    ημέρα  Δευτέρα     και ώρα 13:00 , για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού της  ως άνω μελέτης.

Το παρών δημοσιεύεται  & στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ   (www.ptolemaida.gr)

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα, σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

 

 

Ο    ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ. Τ.Υ.  της  ΔΕΥΑΕ

 

ΠΑΥΛΟΣ  ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ

ΠΟΛ.ΜΗΧ. Τ.Ε.

 

Κοιν. ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

 

Accessibility
Κλείσιμο