Δ.Ε.Υ.Α.Ε. – Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ

Ανακοίνωση ΕΛΓΑ: Δηλώσεις παγετού τοπικού διαμερίσματος Πτολεμαϊδας
April 13, 2021
Διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής από την Π.Ε. Κοζάνης στα πλαίσια του προγράμματος ΤΕΒΑ
April 20, 2021

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. – Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                         Πτολεμαΐδα    13/4/2021
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                       Αρ. πρωτ.:  2966
ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τ.Υ. ΔΕΥΑΕ
Αρμόδιος: Καλαϊτζόπουλος Ευθ.
Τηλ.Fax: 246 30 235 63
Email: deyae.tykalai@deyaeordaias.gr

 ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

                                   (Email: site-support@yme.gov.gr)

 

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ Μη.Μ.Ε.Δ.

 

Η Δ/νση Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Εορδαίας, κατ΄ εφαρμογή:

1)Της παρ.(α)  8 παρ. του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

2)Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’).

3)Της με   αρ  131 /2020 απόφαση .(ΑΔΑ: ΩΝΒΔΟΛΟ8-ΝΤ4   )    του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Εορδαίας .

Α)Προτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού  συστήματος ΕΣΗΔΗΣ , για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου  με τίτλο << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ  Δ.Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ  >>   προϋπολογισμού  241.935,48  ΕΥΡΩ   πλέον ΦΠΑ , το έργο  χρηματοδοτείται από το ΤΟΠΙΚΟ  ΠΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Β)Θα προβεί στην διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα  www.mimed.ggge.gr,  την   16   –  04 – 2021    ημέρα    Παρασκευή       και ώρα  14 :00 , για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού του ως άνω έργου.

Το παρών δημοσιεύεται  & στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ   (www.ptolemaida.gr)

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα, σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Δ.Σ. της  ΔΕΥΑΕ

 

 ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κοιν. ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

 

 

 

Accessibility
Κλείσιμο