Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστου

Αναμορφωμένος Πίνακας Κατάταξης – Επιλογής της ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
August 31, 2016
Πρόσκληση για Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας
September 2, 2016

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Αναγνώριση δικαιώματος παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστου

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Εορδαίας σας ενημερώνει ότι από 1/8/2016 η διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης βιβλιαρίων ανασφαλίστων έχει αλλάξει και έχει απλοποιηθεί. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως οι πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους με την επίδειξη εξουσιοδότησης/ πληρεξούσιου/ απόφασης δικαστικής συμπαράστασης και στοιχεία ταυτότητας.

Οι κατηγορίες των δικαιούχων οι εξής:

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
2.Ανήλικοι έως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι ασυνόδευτα παιδιά  ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία ή η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε τρίτους.Βεβαίωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου ιδρύματος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φιλοξενεί ή έχει κάνει την αναδοχή ή της  πράξης εισαγγελέα για τον ορισμό Επιτρόπου ή της απόφασης διορισμού Επιτρόπου ή της δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου αντίστοιχα
3.Άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του Ν. 4139/2013 ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανισμούς ως εξωτερικοί ασθενείς.Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα που αναπτύσσει τα εν λόγω προγράμματα (ΚΕΘΕΑ ή ΟΚΑΝΑ ή Ψ.Ν.Α. ή Ψ.Ν.Θ.)
4.Κρατούμενοι σε φυλακές και οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιριών ανηλίκων (ΝΠΔΔ).Βεβαίωση του οικείου σωφρονιστικού καταστήματος, του ιδρύματος αγωγής ή της στέγης φιλοξενίας ανηλίκων.

 

5.Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).«Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου» με την ένδειξη «Δικαιούχος Διεθνούς Προστασίας ή Μέλος Οικογένειας Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας» ή «Δελτίο Ταυτότητας Ανιθαγενούς» ή βεβαίωση κατάθεσης  αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσής της.
6. Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).«Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους» ή βεβαίωση κατάθεσης  αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσής της.
7.Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το Π.Δ. 233/2003), και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3875/2010 (Α΄ 158) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος».Βεβαίωση  από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 Π.Δ. 233/2003.
8. Άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας κάτω από 67%.Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.
9.Άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρόνιων πασχόντων της Κ.Υ.Α. 31102/1870/2013 (ΦΕΚ2906 τ.Β).Ιατρική βεβαίωση από Δημόσια Δομή με την οποία πιστοποιείται η χρονιότητα της πάθησης.
10. Κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου με ισχύ την 04-04-2016 ή άτομα που είχαν καταθέσει έως 04-04-2016 αίτημα για έκδοση βιβλιαρίου ανασφαλίστου.Βιβλιάριο ανασφαλίστου με ισχύ την 04-04-2016 ή αίτηση έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου που κατατέθηκε έως 04-04-2016 και δεν εξετάστηκε.

 

Όλοι, όσοι δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες δικαιούχων, έχουν πρόσβαση απευθείας στο εθνικό σύστημα υγείας με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους. Σε περίπτωση που επιβάλλεται ποσοστό συμμετοχής στα φάρμακα και ο δικαιούχος αδυνατεί να ανταποκριθεί, δύναται να υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσίας μας, προκειμένου να ενταχθεί στο μητρώο ανασφαλίστων- οικονομικά αδυνάτων.

Για την παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης απαιτούνται τα εξής:

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου ή φωτοτυπία άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης.
  2. Αποδεικτικό κατοικίας (μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμός ΔΕΚΟ/τηλεφώνου, καθώς και σε περίπτωση φιλοξενίας, λογαριασμός ΔΕΚΟ/τηλεφώνου και υπεύθυνες δηλώσεις του αιτούντος και του ατόμου που φιλοξενεί).
  3. Δικαιολογητικό που αντιστοιχεί στην κατηγορία δικαιούχου του αιτούντος ή/και των μελών οικογένειας
  4. Ε1 και εκκαθαριστικό τελευταίου φορολογικού έτους, καθώς και το τελευταίο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ (αν υπάρχει ακίνητη περιουσία).
  5. Η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση.

Τέλος, σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, προσκομίζοντας πρόσθετα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής στα τηλέφωνα 2463350104 Αμανατίδης Γρ., Συμεωνίδης Μ., και 2463350162 Μπαχτσεβάνη Αικ., e-mail: pronoia@ptolemaida.gr

Accessibility
Κλείσιμο