ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ & ΡΟΛΩΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
June 25, 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΕΤΟΥΣ 2019
July 10, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   ΑΔΑ:ΩΕΝΓΩΡ6-1Β2

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                              Πτολεμαϊδα 1-7-2019

                                                                                                                                      Αρ. Πρωτ: 12851

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

E Μ Π Ο Ρ Ο Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Η Σ ΕΤΟΥΣ 2019

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ  METAMOΡΦΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΡΔΑΣΣΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους :

Α. σε προφορική-φανερή-πλειοδοτική δημοπρασία, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ 169/2019 Α.Δ.Σ. και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που κατάρτισε η Οικονομική Επιτροπή, για την εκμίσθωση χρήσης  των δημοτικών χώρων για  την λειτουργία Λούνα παρκ μεγάλος χώρος και Λούνα παρκ μικρός χώρος,  κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης έτους 2019 της ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ  METAMOΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΡΔΑΣΣΑΣ στις 12-7-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), ενώπιον της Επιτροπής όπως αυτή ορίστηκε με την 373/2014 ΑΔΣ & 270/2017 Α.Δ.Σ.

Σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας επανάληψη της δημοπρασίας θα διενεργηθεί με νέα Περίληψη Διακήρυξης από τον Δήμαρχο Εορδαίας.

Β. στην κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής για τις θέσεις πώλησης προϊόντων όπως αναφέρονται στο τοπογραφικό διάγραμμα, στις 12-7-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ-13:30 μ.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας ενώπιον της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης , όπως συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ 169/2019 ΑΔΣ και τυχόν κλήρωσης για την παραχώρηση θέσεων στους ενδιαφερόμενους σε περίπτωση ενδιαφέροντος για την ίδια θέση,με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων(4)  ημερών από 3-8-2019 μέχρι και 6-8-2019, σύμφωνα με τις παρακάτω τιμές:

Βιοτέχνες-Έμποροι –παραδοσιακά κλπ     15,00 € το τρέχον μέτρο

Ψησταριές /catering                                  300,00  € κατά αποκοπή/ 25 m2

Καντίνες                                                         100,00 ευρώ κατά αποκοπή

                                                                            2,00χ6,00μ

ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ-παιχνίδια μεγάλος χώρος   πρώτη προσφορά 1.000 ευρώ  

ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ-παιχνίδια μικρός χώρος      πρώτη προσφορά   200 ευρώ

 Για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων οι ενδιαφερόμενοι θα πληρώσουν τέλος  ως εξής :

1.Ψησταριές /catering                          10 ευρώ / m2   και μέχρι 100 m2

  1. καντίνες 10 ευρώ / m2 και μέχρι 50 m2
  2. ταβέρνες /καφετερίες/καφενεία, υγειονομικού ενδιαφέροντος, δύναται να τοποθετήσουν τραπεζοκαθισματα στην πρόσοψη του καταστήματος, σύμφωνα με το ισχύοντα κανονισμό με την προϋπόθεση την ελεύθερη πρόσβαση πεζών και οχημάτων εκτάκτων αναγκών, ήτοι 3,5 με τιμή 5ευρώ /m2.

Οι δημότες του Δήμου Εορδαίας δικαιούνται έκπτωσης 50% επί της αξίας  των προαναφερόμενων τιμών πλην των χώρων των ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ.

   Ως χώρος καθορίζεται ο κεντρικός δρόμος από την εκκλησία έως το τέλος του πάρκου  όπως εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα.

Α.  Οι χώροι πώλησης διατίθενται και κατακυρώνονται, με την καταβολή εφάπαξ όλου του αναλογούντος τέλους χρήσης, στο Ειδικό Ταμείο του Δήμου Εορδαίας. Οι εναπομείνασες θέσεις διατίθενται με ευθύνη της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης.

Α1. Δικαιούχοι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην υπαίθρια αγορά έχουν όσοι λαμβάνουν έγκριση συμμετοχής, ύστερα από πρόσκληση του Δ. Εορδαίας, με τη διαδικασία του άρθρου 38 του Ν.4497/17, ως εξής:

α) Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου. Η βεβαίωση δραστηριοποίησης εκδίδεται από το δήμο μόνιμης κατοικίας του επαγγελματία και είναι ετήσιας διάρκειας.

β) Πωλητές βιομηχανικών ειδών κάτοχοι αδειών λαϊκών αγορών

γ) Πωλητές κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα

δ) Πωλητές κάτοχοι άδειας πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις υπαίθριες αγορές

ε) Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο

στ) Κάτοχοι άδειας του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης

ζ) Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, προσκομίζοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

          

Υποβολή αιτήσεων έγκρισης συμμετοχής – Δικαιολογητικά-

Ο Δήμος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του καθώς και στη διαύγεια πρόσκληση, με την οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε συγκεκριμένη εμποροπανήγυρη. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 4 εργάσιμες ημέρες.

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει στο Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Χορήγησης Αδειών του δήμου αίτηση.

Δικαιολογητικά

1.Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου Δήμου.

  1. Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτησης συμμετοχής – Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων διενέργειας της εμποροπανήγυρης

β) Την άδεια υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών, υπαίθριου στάσιμου), ή κυριακάτικης αγοράς ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ή τη διοικητική άδεια του άρθρου 45 (για την διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης), κατά περίπτωση

γ) Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων απαιτείται και πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β` 1199)

δ) Δημοτική ενημερότητα

ε) Στην περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο, εξουσιοδότηση σε τρίτο θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Τυχόν αδιάθετες θέσεις, θα διατίθενται με απόφαση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι (εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής ) σύμφωνα με την σειρά προσέλευση τους, πιστοποιούμενης από την κατάθεση σχετικού αιτήματος στο πρωτόκολλο του Δήμου με σειρά όμως προτεραιότητας στους συμμετέχοντες που δεν κατοχύρωσαν θέση συμμετοχής.

Α2. Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν , μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα που σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και θα πρέπει να έχουν την αντίστοιχη άδεια..

 Θα τοποθετηθούν στις θέσεις που ορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες των θέσεων θα διενεργηθεί κλήρωση από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης.

Οι πωλητές που ασχολούνται με την προετοιμασία πρόχειρων γευμάτων (ψησταριές, καντίνες, λουκουμάδες κλπ., θα πρέπει με δικιά τους ευθύνη να εξασφαλίσουν τη βεβαίωση καταλληλότητας προσωρινών χώρων προετοιμασίας πρόχειρων γευμάτων από τη Δ.νση Δημόσιας Υγείας Ν. Κοζάνης.  Οι εκθέτες- πωλητές, μεριμνούν με ιδία ευθύνη την ηλεκτροδότηση των χώρων τους  με τη χρήση γεννήτριας.

 Β. Για την συμμετοχή στην φανερή πλειοδοτική δημοπρασία που θα διενεργηθεί σε ημέρα και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη,  για τους χώρους ( μικρός & μεγάλος) διάθεσης και εγκατάστασης  Λουνα Παρκ, ισχύουν τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4497/2017,

«1. Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά, λούνα πάρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, απαιτείται αυτοτελής άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

  1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι οι δήμοι της χώρας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες από το υπαίθριο εμπόριο και δεν υπάρχει περιορισμός στη δραστηριοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
  2. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας αυτοτελών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, εκτός από τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τις ως άνω δραστηριότητες, εξακολουθούν να ισχύουν και οι περιπτώσεις α`, γ`, δ`, ε`, στ`, ζ` και η` της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 12/2005 (Α` 10).»

Για την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα-παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.λπ.) απαιτείται άδεια εγκατάσης και λειτουργίας, η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων που διέπουν αυτά. (άρθρο 81 Ν.3463/06)»

Και ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν υποχρεωτικά (Π.Δ. 12/2005 άρθρο 6 παρ. 2 ):

  1. Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής στον Δήμο Εορδαίας αυτών και των εγγυητών τους,
  2. Έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης στην Εφορία.
  3. Οι ανάδοχοι οφείλουν όπως παρουσιάσουν εγγυητή και να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 10% επί του ορίου της πρώτης προσφοράς περί της εκμισθώσεως των ανωτέρω χώρων και να προσκομίσουν εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 100,00 ευρώ για τον μεγάλο χώρο και 20,00 ευρώ για τον μικρό χώρο, εκδιδόμενη από αναγνωρισμένη Τράπεζα ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακατάθεσης σε αυτή για την εν λόγω δημοπρασία. Καθορίζεται ο χώρος όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου, ως χώρος για την εγκατάσταση των Λούνα Παρκ.

Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι ν’ απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαϊδας, τηλ 246 335 01 10 πληρ : Σιταρίδης Ιωαννης –Τσακμάκη Αναστασία.

  Ο Δήμαρχος

Σαββας Ζαμανιδης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (σε μορφή .pdf)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 58/2019

 

Accessibility
Κλείσιμο