Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ

ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π – Ανακοίνωση πλήρωσης μίας (01) θέσης Αρχιμουσικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
October 8, 2019
ΔΕΔΔΗΕ – Ανακοίνωση Διακοπή ρεύματος την Κυριακή 13-10-2019
October 10, 2019

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Πτολεμαΐδα 08-10-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                      Αρ. Πρωτ.:20175

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δ/νση Τ.Υ.

Τηλ: 246 302 70 66

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας, κατ’εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμού των κάτωθι αναφερόμενων έργων.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με την υπ’ αριθμ 5/2019 Α.Ο.Ε είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

1Καλλιρρόη ΜπογδάνηΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών
2Θεοδώρα ΚαλλούΠΕ Διοικητικού
Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.

 

 

Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό των κάτωθι έργων:

  1. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΠΛΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΣ ΙΙ ΣΤΟ 9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ», 365.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.), 208.050,00€ Πρόγραμμα ” ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” και 156.950,00€ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ αρ.μελέτης 15/2019.

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 09-10-2019 και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α.) του Δήμου Εορδαίας: www.ptolemaida.gr και

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr

Ο Δ/ντής Τ.Υ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Accessibility
Κλείσιμο