ΔΕΥΑΕ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

13-02-2020 Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία

“Εφαρμογή της μεθόδου βιοενίσχυσης στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Εορδαίας”

ΑΔΑ Περίληψης: Ψ6ΓΩΟΛΟ8-9Ο6


13-02-2020 Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια αναλώσιμων υλικών – εργαλείων”

ΑΔΑ Περίληψης: ΩΒΖΑΟΛΟ8-ΩΨΗ

 


2019

18/12/2019 Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων”

ΑΔΑ Περίληψης : 6ΟΘΟΛΟ8-ΞΥ1

 


11/12/2019 Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια κολάρων ταχείας επισκευής αλουμινίου – σωλήνες αποχέτευσης – ειδικά τεμάχια”

ΑΔΑ Περίληψης: Ω4ΓΜοΛΟ8-Π9Β


11/12/2019 Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια χυτοσιδηρών κολάρων υδροληψίας”

ΑΔΑ Περίληψης: ΩΜΓ0ΟΛΟ8-4ΟΡ


02-09-2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2019

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ


31-05-2019  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την προμήθεια

“ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ – ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ”

ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΩΥΦΓΟΛΟ8-Φ10


06-05-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

“ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”

ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Ω2ΘΩΟΛΟ8-0ΡΡ


16-04-2019  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΟΧ 1/2019

ΑΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ : 6ΚΟΒΟΛΟ8-2ΞΦ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


05-04-2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΕ ΕΤΟΣ 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: ΨΟΡΟΟΛΟ8-ΤΧΛ


28-2-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ:

“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΑΣ”

Περισσόστερα…


2018

11-10-2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

“ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7320ΟΛΟ8-91Ω

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


9-11-2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ:

“ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ”

Περισσότερα…


10-9-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ   – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ  – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


31-7-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΑ: Ω0ΛΖΟΛΟ8-29Η

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 


27-3-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΟΧ 1/2017    ΑΔΑ:ΨΒ72ΟΛΟ8-ΛΓ

23-1-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΕ ΕΤΟΥΣ 2017


18-01-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1/2017

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ


16-11-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2017  ΑΔΑ: 6ΦΧΤΟΛΟ8-ΤΜΦ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α1 – ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Accessibility
Κλείσιμο