ΔΕΥΑΕ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΟΡΔΑΪΚΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΑΓ ΩΝΑ 10 χλμ.
September 28, 2017
Από το «Ταιριάζουμε στην Πτολεμαΐδα» , στο «Ταιριάζουμε στη Λάρισα»
October 3, 2017

ΔΕΥΑΕ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                               ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ  29-9-2017

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                            Αριθ. πρωτ.   8276

ΕΟΡΔΑΙΑΣ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 90 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΤΗΛ.246 302 74 56 FAX 246 305 36 82

                                           

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ

 

   Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες   προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, για την Παροχή Υπηρεσίας «ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» προϋπολογισμού  37.060,00 € πλέον  Φ.Π.Α.  σύμφωνα με τους όρους της υπ’αρίθμ 8264/29-9-2017 διακήρυξης.Ο  τρόπος  διεξαγωγής  της δημοπρασίας και εκτέλεσης της προμήθειας διέπονται  από  τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

   Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι:

  1. Δειγματοληψίες, μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις νερών δικτύων ύδρευσης σε επίπεδο δοκιμαστικής παρακολούθησης της ποιότητας του νερού από κάθε δίκτυο ύδρευσης όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ (παραγρ. 1του παραρτημ. II της Κ.Υ.Α. Υ2/2600/01).
  2. Δειγματοληψίες, μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις νερών δικτύων ύδρευσης σε επίπεδο ελεγκτικής και συμπληρωματικής παρακολούθησης της ποιότητας του νερού από κάθε δίκτυο ύδρευσης όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ (παραγρ. 2 & 3 του παραρτημ. II της Κ.Υ.Α. Υ2/2600/01).
  3. Δειγματοληψίες, μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις αποβλήτων της ΕΕΛ
  4. Λήψη δειγμάτων διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου και προσδιορισμός των χλωρικών.
  5. Λήψη δειγμάτων ιλύος .

      Ανάδοχος  ανακηρύσσεται  αυτός που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις τιμές του τιμολογίου.

    Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν όλες  τις εργασίες και σε αριθμό που ορίζεται στον προυπολογισμό της 13/2017 μελέτης. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη (με ποινή αποκλεισμού) προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

    Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

   Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι ισχύος ενός (1) έτους από την υπογραφή της  καθ΄όλη τη διάρκεια της οποίας οι τιμές της δημοπρασίας που θα προταθούν θα παραμείνουν σταθερές.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από  τον ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

   Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

   Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΕ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΕ (Δ/νση: 25ης Μαρτίου 90, Πτολεμαΐδα)  στις 17-10-2017 ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00-10.30 π.μ λήξη παραλαβής προσφορών. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, και θα συνεχιστεί μόνο σε περίπτωση που εξακολουθεί η παράδοση χωρίς διακοπή από διαγωνιζόμενους. Όσες προσφορές κατατεθούν μετά την λήξη της διαδικασίας, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

      Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν εργαστήριο διαπιστευμένο από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), στον χημικό, μικροβιολογικό έλεγχο του πόσιμου νερού και την δειγματοληψία νερών και αποβλήτων.

   Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% του προυπολογισμού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνική περιγραφή κ.λ.π) από την έδρα της Υπηρεσίας 25ης Μαρτίου 90 Πτολεμαΐδα, μέχρι την Δευτέρα 16-10-2017  από το γραφείο προμηθειών της ΔΕΥΑΕ.

   Πληροφορίες ως προς τα τεχνικά για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Εορδαίας Ταχ. Δ/νση  Μιαούλη 1,  τηλεφ. και φαξ 246 302 35 63.

Πληροφορίες ως προς τα τεύχη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8.00π.μ εως 14.00μ.μ. από το γραφείο προμηθειών της ΔΕΥΑ Εορδαίας αρμόδια υπάλληλος,  Χατζημάρκου Σοφία τηλ 246 302 74 56 )

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ

κ.α.α

 

 

ΦΩΤΙΟΣ  ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΕ

 

Accessibility
Κλείσιμο