ΔΕΥΑΕ : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Κ.Ε.Δ.Ε: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗ.Θ.Ε.Ν.
November 17, 2017
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜ. Γ. ΤΣΙΡΟΥ : ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
November 24, 2017

ΔΕΥΑΕ : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                        ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ  15-11-2017

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                        Αριθ. πρωτ.      9809

ΕΟΡΔΑΙΑΣ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 90 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΤΗΛ.246 302 74 56  FAX 246 305 36 82

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΔΑ: 75Υ1ΟΛΟ8-Ρ3Ξ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ

               Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες   προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης   το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Διεύθυνση εμπορίου για το νομό Κοζάνης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τη ΔΕΥΑΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» προϋπολογισμού  46470,50 € πλέον  Φ.Π.Α. 24% δηλαδή 57623,42€ και σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμόν 9762/14-11-2017 διακήρυξης. Ο  τρόπος  διεξαγωγής  της δημοπρασίας και εκτέλεσης της προμήθειας διέπονται  από  τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

   Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι:

  1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 10000 ΛΙΤΡΑ
  2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 30000 ΛΙΤΡΑ
  3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 500 ΛΙΤΡΑ

      Ανάδοχος  ανακηρύσσεται  αυτός που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης όπως αυτές προσδιορίζονται από τη διεύθυνση  εμπορίου νομού Κοζάνης.

    Οι  διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της προκήρυξης με αρ. πρωτ. 9762 -14/11/17, αριθμός μελέτης  14/2017 και της απόφασης 252/2017 Δ.Σ ΔΕΥΑΕ με ΑΔΑ 6ΕΠΗΟΛΟ8-ΤΡΤ που ενέκρινε το συνοπτικό διαγωνισμό.

    Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Δεν  θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά (με ποινή αποκλεισμού) για μέρος του διαγωνισμού.

   Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι ισχύος ενός (1) έτους από την υπογραφή της, και  καθ όλης τη διάρκεια της οποίας οι τιμές της δημοπρασίας που θα προταθούν θα παραμείνουν σταθερές.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τους ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ.

   Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

   Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΕ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΕ (Δ/νση: 25ης Μαρτίου 90, Πτολεμαΐδα)  στις 01-12-2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και  ώρα 10:00-10.30 π.μ λήξη παραλαβής προσφορών. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, και θα συνεχιστεί μόνο σε περίπτωση που εξακολουθεί η παράδοση χωρίς διακοπή από διαγωνιζόμενους. Όσες προσφορές κατατεθούν μετά την λήξη της διαδικασίας, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

      Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος   φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι σχετικοί με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για το διαγωνισμό.

   Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% του προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνική περιγραφή κ.λ.π) από την έδρα της Υπηρεσίας 25ης Μαρτίου 90 Πτολεμαΐδα, μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 30-11-2017  από το γραφείο προμηθειών της ΔΕΥΑΕ.

   Πληροφορίες ως προς τα τεχνικά για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Εορδαίας Ταχ. Δ/νση  Μιαούλη 1,  τηλεφ. και φαξ 246 302 35 63.

Πληροφορίες ως προς τα τεύχη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8.00π.μ εως 14.00μ.μ. από τα γραφείο της ΔΕΥΑ Εορδαίας αρμόδιος υπάλληλος,  Κολέτσας Απόστολος τηλ 246 302 74 56 )

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ

κ.α.α

 

 

ΦΩΤΙΟΣ  ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΕ

Accessibility
Κλείσιμο